Úřední deska

§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, stanoví pro orgány územního samosprávného celku (obcím) mj. povinnost zřídit úřední desku, která je nepřetržitě veřejně přístupná a umožňuje také dálkový přístup.

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Meziříčí. Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Prohlašujeme, že jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.


Oznámení termínů letního svozu

Od 3.5. do 1.10.2021 bude svoz tuhého domovního odpadu v letním režimu: čtvrtek - lichý týden. První květnový (letní svoz) tak bude 13.5.2021.


Sčítání 2021

V přílohách naleznete aktuální informace ke sčítání lidu, domů a bytů 2021.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

ve středu 21.4.2021 od 10:30 do 13:00 - Meziříčí čp. 25, 26 a 76. Více v přílohách.


Výluka na trase Tábor - Ražice

Od 8.4. do 23.4.2021 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 201 v úseku Tábor - Ražice s omezením provozu. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou. Bližší informace naleznete v přílohách.


Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

V příloze naleznete informace ke sčítání lidu, domů a bytů 2021. Dále zde naleznete dodatečně přidaný seznam sčítacích komisařů a kontaktního místa pro obec Meziříčí.


DRIVE IN COVID-19 Tábor

Od pondělí 9. listopadu 2020 bude na parkovišti před Stop Shop Tábor zřízeno odběrové místo, kam můžete přijet vozem na odběr.


Veřejná vyhláška - OOP

kterou se mění a doplňuje OOP vydané MZe dne 2.4.2020 - došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou.


Veřejná vyhláška - OOP

opatření odchylná od ustanovení lesního zákona - kůrovec. Více informací v příloze.


VV OOP - kůrovec

Bližší informace v přílohách.


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Změna okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů. Více informací v příloze.


Informace o uzavření veřejnosprávní smlouvy

na veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Svazek obcí mikroregionu Táborsko

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


Dokumenty k finančnímu hospodaření obce Meziříčí

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Meziříčí na elektronické úřední desce odkazy na vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce.
- § 3, odst. 4 – zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu obce Meziříčí,
- § 11, odst. 4 – zveřejnění Rozpočtu obce Meziříčí,
- § 16, odst. 5 – zveřejnění Rozpočtových opatření obce Meziříčí,
- § 17, odst. 8 – zveřejnění Závěrečného účtu obce Meziříčí,
a navíc výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 obce Meziříčí na rozpočtovaný rok.


Úřední deska - archiv změn