Dotace a rozvoj obce

2023 - dotace "Ukrajina dokončení ubytovacích jednotek v budově OÚ Meziříčí"

V rámci progrLogo MMRamu Ministerstva pro místní rozvoj "Ukrajina - ubytovací kapacity pro uprchlíky" jsme obdrželi dotaci na projekt "Ukrajina - dokončení ubytovacích jednotek v budově OÚ Meziříčí". V rámci této akce byly dokončeny 4 ubytovací jednotky v podkroví budovy OÚ s kapacitou 12 osob. Stavební úpravy zahrnovaly pokládku podlahy, instalaci protipožárních dveří, výmalbu, vybvení nábytkem a spotřebiči a další nákady vypývající z požadavků ke zdárné kolaudaci budovy.
Všechny náklady byly vynaloženy v roce 2022 a činily 639.322,06 Kč. Obdržená dotace činila 359.020 Kč, 270.009 Kč investiční a 89.011 Kč neinvestiční. Zbývajících 280.302,06 Kč bylo hrazeno z vlastních zdrojů.

dveře pokoj1 pokoj2 pračka lednice

 


2022 - dotace "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Meziříčí"

logo Jihočeského krajeV rámci programu "Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2022" Jihočeský kraj podpořil projekt "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Meziříčí". Projekt zahrnoval zpracování pasportu dopravního značení na jehož základě byla provedena instalace nebo výměna stávajícího svislého a vodorovného dopravního značení v katastru obce.

Celkové náklady na projekt činily 246.083,75 Kč. Vzhledem k tomu, že náklady na místní komunikaci z návse směr Dražice (MK 5c) překročily hranici neinvesstičních nákladů, musely být účtovány jako nezpůsobilé a dotace byla vypočítána ze zbývajících protředků - 177.406,17 Kč (uznatelné výdaje). Z nich dotace činila necelých 80% - tedy 141.469,39 Kč. Zbývající náklady byly hrazeny z rozpočtu obce.

   zahradní traktor zahradní traktor 2022 - dotace "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Meziříčí"

 

 

 


2022 - dotace "Nákup zahradního traktoru"

logo Jihočeského krajeV rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 jsme obdrželi investiční dotaci na projekt "Nákup zahradního traktoru". V rámci této akce došlo k obnově komunální techniky na údržbu veřejného prostranství, která již dosluhovala. Byl zakoupen zahradní traktor SECO MP 122D s motorem Kubota.

Celkové náklady činily 526.350 Kč, z toho dotace pokryla 266.000 Kč. Zbývající náklady ve výši 260.350 Kč byly hrazeny z rozpočtu obce.

   zahradní traktor zahradní traktor         

 


2022 - Dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020

V roce 2020 byl vytěžen obecní les u Černého Lesa, který podlehl napadení kůrovce. Těžbu provedla Správa lesů města Tábora s.r.o. Bylo vytěženo 570,38 m3 dřeva. Náklady na těžbu činily 220.850 Kč, výnosy 231.248 Kč. V roce 2021 obec podala žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve výši 383 Kč/m3. V červenci 2022 obec obdržela prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje, z kapitoly Ministerstva změdělství, finanční příspěvek ve výši 145 Kč/m3, tedy 82.705 Kč. 


2022 - dotace "Revitalizace rybníka na parc.č. 291 v k.ú. Meziříčí" - Balkovský

Logo poskytovateleDalším rybníkem, který se roce 2016 obec rozhodla zrevitalizovat je rybník na pozemku parc.č. 291 v k.ú. Meziříčí, známý jako Balkovský. Revitalizace spočívala v odbahnění, demolici stávajícího bezpečnostního přelivu a spodní výpusti, výstavby sdruženého objektu a revitalizace zeleně v okolí vodní nádrže. Bez obdržené finanční popory z programu MŽP č. 11531 by se tato akce neuskutečnila. Stavební práce probíhaly od podzimu 2020 do podzimu 2021. Dokončené dílo bylo zkolaudováno 27.04.2022. Celkové náklady se vyšplahaly na 3.720.076,86 Kč. Tyto náklady pokryla ve výši 90% způsobilých výdajů dotace, která činila 3.310.793,41 Kč (1.635.707,34 Kč investiční a  1.675.086,07 Kč neinvestiční). Neuznané náklady ve výši 36.880 Kč a 10% spoluúčast obec hradila ze svého rozpočtu, celkem tedy 409.283,45 Kč. Děkujeme poskytovateli za tuto finanční podporu.

Balkovský rybník Balkovský Balkovský Balkovský Balkovský

 


2021 – dotace "Projekt výsadby vegetačních prvků Meziříčí"

cesta k BoruV rámci Programu péče o krajinu v roce 2021 obdržela obec Meziříčí neinvestiční dotaci od Ministerstva životního prostředí, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, na výsadbu stromů podél cesty od hřbitova k Boru (celkem 113 ks ovocných dřevin) a u Balkovského rybníka (celkem 37 ks listnatých dřevin – dub, olše, javor a bříza). Celkové náklady na výsadbu činily 203.280 Kč. Obec obdržela dotaci ve výši 183.280 Kč, zbývajících 20.000 Kč hradila ze svého rozpočtu. 

cesta k Boru ouvoz na Bradačku cesta k Boruvýsadba u Balkovského rybníka výsadba u Balkovského rybníka 

 


2021 - dotace "Vybavení budovy OÚ č. p. 70"

logo Jihočeského krajeV rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 jsme obdrželi investiční dotaci na projekt "Vybavení budovy OÚ č. p. 70". V rámci této akce došlo k výměně zdroje vytápění v klubovně. Byla zakoupena výkonná kamna FALCO ECO 30 KW. Současně s instalací kamen bylo nutné vyvložkování komína. 

Celkové náklady činily 147.433,05 Kč, z toho dotace činila  52.000 Kč. Zbývající náklady ve výši 95.433,05 Kč byly hrazeny z rozpočtu obce.

Klubovna - kamna klubovna - kamna         

 


2020 - dotace "Revitalizace rybníka na parc.č. 639 v k.ú. Meziříčí" - Hlinkovák

HlinkovákV roce 2016 se obec rozhodla, že zrevitalizuje rybník na pozemku parc.č. 639 v k.ú. Meziříčí, známý jako Hlinkovák. Tato akce by se neuskutečnila bez finanční podpory Ministerstva zemědělství. Stavební práce probíhaly v letech 2019 a 2020. Dokončené dílo bylo zkolaudováno 17.12.2020. Celkové náklady byly vyčísleny na 2.842.317,07 Kč, z toho 1.827.000 Kč činila investiční dotace a 43.000 Kč neinvestiční dotace. Předprojektovou přípravu, odbahnění rybníka a povinnou spoluúčast obec hradila ze svého rozpočtu, celkem 972.317,07 Kč.

 

Hlinkovák - hráz a odtokové koryto Hlinkovák - výsadba a odtokové koryto Hlinkovák - přepad Hlinkovák - pohled ze západu Hlinkovák - pohled z východu

   


2020 - dotace "Oprava kapličky Meziříčí"

logo Jihočeského krajeV roce 2020 obec opravila místní kapličku. Oprava byla rozdělena na dvě části – oprava kapličky (stavby) a úprava okolí. Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 byla realizována úprava okolí kapličky: demontáž a montáž masivních schodů, demontáž betonové dlažby z písku a montáž kamenné dlažby do betonu včetně zemních prací, likvidace zeminy a stavební suti. Vybudování okapového chodníku, oprava zábradlí, oprava a chemické čištění pomníku, demontáž a montáž květníků. Náklady na opravu v rámci POV činily 184.041 Kč, z toho dotace 110.000 Kč, zbývající náklady byly hrazeny z rozpočtu obce.

Z dotačního programu Ministerstva zemědělství Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků byla hrazena oprava staby kapličky. Náklady na tuto část činily 286.044,24 Kč, z toho dotace činí 200.000 Kč a rozdíl byl opět hrazen z rozpočtu obce.

2020 - dotace "Oprava kapličky Meziříčí" kaplička přední část 2020 - dotace "Oprava kapličky Meziříčí" 2020 - dotace "Oprava kapličky Meziříčí"

   


2020 - dotace "Stavební obnova a dovybavení budovy čp. 70"

logo Jihočeského krajeV rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 jsme letos obdrželi neinvestiční dotaci na projekt "Stavební obnova a dovybavení budovy čp. 70". V rámci této akce došlo ke stavební úpravě vnitřních prostor včetně nákupu vybavení budovy obecního úřadu. Ve sklepních prostorech bylo obloženo dlažbou betonové schodiště a namontovaná sanitární keramika. V přízemí byla upravena kuchyně dle požadavků hygienické stanice - elektroinstalace, voda, odpady, plyn, zednické a sádrokartonářské práce. Ve vstupní chodbě bylo demontováno palubkové obložení a instalována věšáková stěna, dále demontovány a instalovány vstupní dveře klubovny a posuvné dveře do kuchyně. Dále byla provedena výměna světlíku schodiště a přeložen systém odvětrání sprch a WC v podkroví. V podkroví byla instalována věšáková stěna a elektrický ohřívač vody. Na závěr byla budova kompletně vymalována.

Celkové náklady činily 318.027,86 Kč, z toho neinvestiční 239.657,66 Kč (dotace 160.000) a investiční 78.370,20 Kč. Zbývající náklady byly hrazeny z rozpočtu obce.

obložení schodů Vstup do budovy Vstup do budovy - klubovna Kuchyňka Kuchyňka nové rozvody Strop a osvětlení kuchyň Posuvné dveře do kuchyně Světlík chodba Věšáková stěna Elektrický ohřívač

 

       

 

 


2019- dotace "Vybavení a obnova budovy č.p. 70"

logo Jihočeského krajeV rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019 jsme letos obdrželi investiční i neinvestiční dotaci na projekt "Vybavení a oprava budovy č.p. 70". Jednalo se o dokončení zateplení budovy (zateplení stropní konstrukce), sanace krovu, pokládka dlažby a instlace svítidel ve sklepním prostoru. Montáž chybějících dveří v budově obecního úřadu, výměna a doplnění nábytku v kanceláři, knihovně a šatně zásahové jednotky.

Celkové náklady činily 518.700 Kč, z toho investiční 404.452 Kč (dotace 242.000) a neinvestiční 114.248 Kč (dotace 38.000). Zbývající náklady byly hrazeny z rozpočtu obce.

kancelář OÚ kuchyňka OÚ regály do knihovny šatna pro JSDHO nové dveře sanace krovu sklepní prostory nové dveře v suterénu

 

 


2018 - dotace "Účelová komunikace"

stav předZ Jihočeského kraje jsme letos obdrželi další investiční dotaci na vybudování nové komunikace, která zpřístupnila pozemky mezi Novákovými a Ursacherovými. Tato účelová komunikace je dlouhá 70 m a byla zařazena do majetku v hodnotě 681.365,50 Kč. Výstavba byla byla hrazena z Programu obnovy venkova 2018 ve výši 230.000 Kč. Na výstabu této komunikace přispěli také manželé Farovi částkou 220.000,- Kč, zbylé náklady byly hrazeny z rozpočtu obce.

realizace komunikace nová komunikace nová komunikace

 


2018 - dotace "Dětské hřiště Meziříčí"

nové dětské hřiště

Naše sportoviště se rozrostla a další herní prvky, tentokráte pro naše nejmenší. nové dětské hřiště
Projekt "Dětské hřiště Meziříčí" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR a programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova. Byly zakoupeny tři herní prvky - věž se skluzavkou, houpačka pro dvě děti a houpecí šnek - v celkové hodnotě 150.599 Kč. Dotace z MMR činila 102.487 Kč, zbylé náklady byly hrazeny z rozpočtu obce.

 

 


2018 - dotace "Pořízení požárního žebříku, řetězové motorové pily a ochranné přilby"

Z Jihočeského kraje jsme letos obdrželi ještě jednu dotaci, a to neinvestiční na zakoupení požárního žebříku, motorové pily a ochranné přilby. Tyto věcné prostředky byly zařazeny do majetku v celkové hodnotě 49.850 Kč. Nákup byl hrazen z dotace z Dotačního programu Jihočeského kraje "Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje" ve výši 34.895 Kč. Zbylé náklady byly hrazeny z rozpočtu obce.
2018 - dotace "Pořízení požárního žebříku, řetězové motorové pily a ochranné přilby" 2018 - dotace "Pořízení požárního žebříku, řetězové motorové pily a ochranné přilby"
 

2018 - dotace "Pořízení nového požárního přívěsu k převozu věcných prostředků požární ochrany"

požární přívěsTaké v letošním roce obec pokračovala v dovybavování zásahové jednotky a opět se jednalo o investiční akci, kdy byl zakoupen požární přívěs k převozu věcných prostředků požární ochrany za náš nový dopravní automobil. Přívěs byl zařazen do majetku v celkové hodnotě 95.251 Kč. Nákup byl hrazen z dotace z Dotačního programu Jihočeského kraje "Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje" ve výši 60.000 Kč. Zbylé náklady byly hrazeny z rozpočtu obce.
 
 

 

 

 


2018 - Dotace na zaměstnance z ÚP

V roce 2018 opět obec požádala o dotaci z úřadu práce na pracovní místo - VPP. Pan J.H. bude na obci zaměstnán od května do října 2018 (6 měsíců). Na jeho mzdové náklady obec obdrží dotaci ve výši 15.000 Kč/měsíc (82,38% evropské peníze, 17,62% české).

 


2017 - dotace "Pořízení DA pro JSDHO Meziříčí"

dopravní automobil JSDHOV letošním roce obec pokračovala v dovybavování zásahové jednotky, a to koupí dopravního dopravní automobil JSDHO
automobilu pro 9 osob. Na základě výběrového řízení byl zakoupen Ford Tranzit a zařazen do majetku v celkové hodnotě 911.222,85 Kč. Nákup byl hrazen z dotací a rozpočtu obce. Ministerstvo vnitra poskytlo ze svého rozpočtu 450.000 Kč a Jihočeský kraj 300.000 Kč, zbytek z rozpočtu obce.

 

 

 


2017 - dotace "Výměna střešní krytiny budovy OÚ včetně výměny tepelné izolace nad kancelářskými prostorami a sociálním zázemím - II. etapa"

nová střechaTaké v letošním roce pokračovaly práce na obecním domě. Po fasádě přišla na řadu střecha. Výměnu střechy provedla firma Františka Vondruška v září a náklady činily 524.462 Kč. Z dotace z programu obnovy venkova bylo hrazeno 215.000 Kč, zbytek šel z rozpočtu obce.

 

 


2017 - Dotace na zaměstnance z ÚP

V roce 2017 opět obec požádala o dotaci z úřadu práce na pracovní místo - VPP. Pan J.H. bude na obci zaměstnán od května do října 2017 (6 měsíců). Na jeho mzdové náklady obec obdrží dotaci ve výši 14.740 Kč/měsíc ze státního rozpočtu ČR.

 


2016 - Dotace „Nákup požárního příslušenství a věcných prostředků“

Ppožární příslušenstvíoslední letošní dotaci obec Meziříčí obdržela od Jihočeského kraje z grantového programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje" na projekt "Nákup požárního příslušenství a věcných prostředků". Jedná se o neinvestiční dotaci, ze které byla dovybavena naše zásahová jednotka. Obec obdržela dotaci ve výši 50.000 Kč, ze které nakoupila vybavení (sací koš, 6x savice, 6x hadice B75, 8x hadice C52, rozdělovač, 2x proudnice a hydrantový nástavec) v celkové hodnotě 71.431 Kč. Zbývající část obec hradila ze svého rozpočtu.

 


2016 – Dotace "Obnova místní komunikace C1+C2" (za parkem)

opravená komunikace za parkemopravená komunikace za parkemTuto akci ocenili spoluobčané bydlící za parkem a směrem k Trédlu a samozřejmě také Rumpold, který zajišťuje svoz domovního odpadu. Silnice byla již téměř nesjízdná z důvodu četných hlubokých výmolů. V rámci této akce bylo podloží odvodněno, zpevněno a na závěr byl položen souvislý asfaltový povrch. Krajnice byly opraveny dosypáním štěrku. Opravu prováděla firma VIALIT Soběslav s.r.o. a vyšla na 2.415.517 Kč. Náklady pokryly z poloviny dotace od dvou poskytovatelů, zbytek byl uhrazen z rozpočtu obce. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) poskytlo dotaci ve výši 1.000.000 Kč a Jihočeský kraj ve výši 220.000 Kč.

 opravená komunikace za parkem opravená komunikace za parkem

 


2016 - Navýšení dotace "Snížení energetické náročnosti OÚ Meziříčí"

nová fasáda OÚnová fasáda OÚV loňském roce realizovala obec z programu SFŽP akci "Snížení energetické náročnosti OÚ Meziříčí". Obecní dům tak získal nová okna a fasádu, díky čemuž snad dojde k energetické úspoře. Vzhledem k tomu, že ve fondu zbyly finanční prostředky, obec pořádala o uznání původně neuznaných nákladů a byla úspěšná. V červnu 2016 obec získala dalších 79.481,59 Kč, které snížily její spoluúčast. Čáska se opět skládala z evropských a českých peněz - 75.065,95Kč z EU a 4.415,64Kč ze SFŽP.
Děkujeme.
 

2016 - Dotace na zaměstnance z ÚP

V roce 2016 opět obec požádala o dotaci z úřadu práce na pracovní místo - VPP. Pan J.H. bude na obci zaměstnán od května do října 2016 (6 měsíců). Na jeho mzdové náklady obec obdrží dotaci ve výši 14.000 Kč/měsíc (82,38% evropské peníze, 17,62% české).

 


2016 - dotace "Pořízení požární stříkačky TOHATSU VC85BS"

Začátkem roku obec podala individuální žádost o účelovou investiční dotaci z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje na pořízení požární stříkačky TOHATSU VC85BS. Stříkačka byla zakoupena již v loňském roce (viz. níže) z jiného grantového programu JK, ale výše podpory byla nízká, jen ve výši 30%. Individuální žádost byla podpořena a obec získala další dotaci na její pořízení ve výši 85.553 Kč, a tak nakonec dotace pokryjí 70% vynaložených nákladů. JSDHO Meziříčí je tak opět akceschopná.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jizni-cechy-ted-27.2.2016280203857.jpg 488.8 Kb

2015 - akce "Sklad zahradního nářadí a techniky"

foto skladuPoslední dotace letošního roku byla získána na sklad zahradního nářadí, který stojí v parku naproti budovově OÚ. Byl pořízen v rámci realizace projektu "Výstavba skladu a nákup techniky na údržbu zeleně" podpořeného dotací z POV Jihočeského kraje přes Mikroregion Táborsko. Sklad byl hrazen z prostředků obce, Mikroregionu a krajského úřadu. Mikroregion Táborsko daroval postavený a zkoulaudovaný sklad v hodnotě 481.000 Kč. Z této částky poskytla obec Meziříčí Mikroregionu investiční příspěvek ve výši 217.800 Kč, krajský úřad dotaci 173.198 a Mikroregion doplatil 90.002 Kč. Další náklady obce na stavební povolení a další služby činily 18.167 Kč. Sklad byl tak zařazen do majetku v hodnotě 499.167 Kč a bude sloužit jako zázemí pro traktor, sekačky a další stroje a nářadí na údržbu obecní zeleně.
 

 


2015 - dotace "Meziříčí - obnova místní komunikace"

krajnice za parkem po realizaciDalší dotace, kterou obec v letošním roce dostala z MMR se týkala nápravy popovodňových škod z roku 2013. Jednalo se opravu místní obslužné komunikace p.č. 1421/1 (za parkem), které protékající voda odnesla krajnici a v otevřeném příkopu podél vozovky vyerodovala hluboké koryto s kavernami. Hrozilo sesunutí vozovky. Aby se zabránilo další erozi, byl vyerodovaný prostor vyplněn a přehutněn, nezpevněná krajnice dosypána a ohumusované svahy otevřeného příkopu osety. Celkové náklady na výše uvednou akci včetně administrace činily 709.885,01 Kč. MMR poskytlo dotaci ve výši 638.896 Kč, zbylé náklady hradila obec ze svého rozpočtu.
 
 
 
 

2015 - dotace "Vodovod Meziříčí"

Po několika pokusech získat dotaci na vodovod byla obec úspěšná. V letošním roce se v obci vybudoval vodovod. Vodovodní řád se skládá z hlavní větví A, B, C, D, E a F a vodovodních přípíojek po obecních pozemcích. Celková délka činí 3.074,4 m. Celkové náklady včetně administrace činily 9.267.467,33 Kč. Na hlavní stavební práce, které činily 8.506.377,83 Kč obec získala dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 5.806.000 Kč, z Krajského úřadu Jihočeského kraje 829.000 Kč, od JVS příspěvek 875.000 Kč a k tomu bezúročnou půjčku na 10 let ve výši 1.853.000 Kč. Zbylé náklady včetně veškeré administrace hradila obec.

 


2015 - Dotace "Nákup požární stříkačky a sekčních vrat do hasičské zbrojnice"

stříkačka Tohatsu     V letošním roce obec požádala o poskytnutí dotace KÚ JK v rámci GP Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje. Akci nazvala "Nákup požární stříkačky a sekčních vrat k požární zbrojnici". Jak je patrné z názvu akce, z grantu chtěla zakoupit požární stříkačku a nová vrata ke zbrojnici. Celkový rozpočet činil 298.085 Kč a obec žádala o 70% tedy 208.600 Kč. Obec nakonec obdržela dotaci ve výši 83.000,- a proto zrealizovala pouze nákup požární stříkačky. V říjnu tak zakoupila požární stříkačku značky Tohatsu typu VC85BS v hodnotě 240.790 Kč.
 

2015 - Dotace "Snížení energetické náročnosti OÚ Meziříčí"

budova OÚ po zatepleníbudova OÚ po zatepleníOd května do července letošního roku proběhla realizace snížení energetické náročnosti obecního úřadu spočívající ve výměně oken a zateplení fasády. Na tuto akci obec získala dotaci ze SFŽP a KÚ Jihočeského kraje. Celá tato akce stála 2.142.319,78 Kč. Z této částky SFŽP pokládal za způsobilé výdaje 1.367.774,65 Kč z nichž 10% hradila obec jako spoluúčast, zbývajících 90% činila dotace (85% EU - 1.230.997,18 a 5% SFŽP - 68.388,73). Zbývající náklady hradila obec ze svého rozpočtu. Na tyto nezpůsobilé výdaje obec obdržela dotaci v rámci Programu obnovy venkova od KÚ Jihočeského kraje ve výši 150.000 Kč.

 


2015 - Dotace na zaměstnance z ÚP

V roce 2015 opět obec požádala o dotaci z úřadu práce na pracovní místo - VPP. Pan J.H. bude na obci zaměstnán od černa do listopadu 2015 (6 měsíců). Na jeho mzdové náklady obec obdrží dotaci ve výši 15.000 Kč/měsíc (85% evropské peníze, 15% české).

 


2015 - Dotace "Územní plán Meziříčí"

V lednu 2015 obec získala dotaci na pořízení územního plánu obce Meziříčí z Grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje. ÚP zpracoval Ing.arch Ladislav Komrska. Celkové náklady činily 177.072 Kč, obec obdržela dotaci ve výši 80.066 Kč.
Územní plán je k dispozice na obecním úřadu v úředních hodinách nebo zde.

 

 


2014 - Dotace "Víceúčelové hřiště pro děti a mládež v Meziříčí"

víceúčelové hřištěV letošním roce obec získala další dotaci z MMR na sportovní aktivity, tentokráte na vybudování víceúčelového hřiště. Vzhledem k tomu, že se v kalkulaci nepočítalo s umístěním hřiště v zátopové oblasti, konečný procentuální podíl dotace vůči celkovým nákladům byl menší než u jiných akcí. Celkové náklady včetně administrace činily 859.007 Kč a obec získala dotaci ve výši 349.500 Kč. Z uvedených prostředků bylo vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem o velikosti 10 x 20 m s ochrannou sítí, dřevěný altán se stoly a lavicemi a stůl na stolní tenis.
 
 

2014 - Dotace "Realizace protipovodňových opatření v obci Meziříčí"

V letošním roce obec Meziříčí dokončila realizaci protipovodňových opatření v obci. Projekt se skládal ze dvou částí - vybudování varovného systému a vytvoření a digitalizace povodňového plánu obce. Obec tak získala nový bezdrátový rozhlas, dva hladinoměry (na Černém rybníce a Vlásenickém potoce), srážkoměr na Obecním domě a povodňový plán, se kterým se můžete seznámit zde. Díky těmto zařízením můžete sledovat hladinu rybníka přes internet zde.
Celkové náklady na tento projekt činily 666.789 Kč.
Obec na tento projekt získala dotaci ve výši 90% uznatelných nákladů, tedy 556.076,70 Kč (85% z Evropského fondu soudržnosti a 5% ze SFŽP). Zbývajících 110.712,3 Kč obec uhradila ze svého rozpočtu.
Hladinoměr Vlásenický potok
2014 - Dotace "Realizace protipovodňových opatření v obci Meziříčí" 2014 - Dotace "Realizace protipovodňových opatření v obci Meziříčí" 2014 - Dotace "Realizace protipovodňových opatření v obci Meziříčí" 2014 - Dotace "Realizace protipovodňových opatření v obci Meziříčí" 2014 - Dotace "Realizace protipovodňových opatření v obci Meziříčí"
Hladinoměr Černý rybník
2014 - Dotace "Realizace protipovodňových opatření v obci Meziříčí" 2014 - Dotace "Realizace protipovodňových opatření v obci Meziříčí" 2014 - Dotace "Realizace protipovodňových opatření v obci Meziříčí" 2014 - Dotace "Realizace protipovodňových opatření v obci Meziříčí"
Srážkoměr OÚ
2014 - Dotace "Realizace protipovodňových opatření v obci Meziříčí" 2014 - Dotace "Realizace protipovodňových opatření v obci Meziříčí" 2014 - Dotace "Realizace protipovodňových opatření v obci Meziříčí" 2014 - Dotace "Realizace protipovodňových opatření v obci Meziříčí"
 
 

2014 - Dotace "Vybavení jednotky obce Meziříčí"

V letošním roce obec Meziříčí obdržela dotaci také od Jihočeského kraje z grantového programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje" na projekt "Vybavení jednotky obce Meziříčí". Jedná se o neinvestiční dotaci, ze které by měla být vybavena naše zásahová jednotka, aby byla akce schopná. Celkové náklady byly kalkulovány na 207.000 Kč. Financování: 70% z dotace a 30% z vlasních zdrojů. Obec ve finále obdržela nižší dotaci než požadovala. Po úpravě činí celkové náklady na projekt 142.857 Kč. 100.000 Kč (70%) činí dotace a zbývající část je spoluúčast obce (30%).

 


2014 - Dotace na zaměstnance z ÚP

V roce 2014 obec obdržela dotaci z úřadu práce na jedno pracovní místo. Pan F.U. bude zaměstnán od dubna do listopadu 2014. Na jeho mzdové náklady obec obdrží dotaci ve výši 11.000 Kč / měsíc.

 


2012 - Dotace "Hriště a posilovna pro děti a mládež v Meziříčí"

V letošním roce obec Meziříčí vybudovala hřiště a posilovnu pro děti a mládež v hodnotě 529.108 Kč. Toto hřiště bylo z velké části hrazeno z dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, od kterého obdržela částku 370.375 Kč a zbývající část 158.733 Kč zafinancovala ze svého rozpočtu.

2012 - Dotace "Hriště a posilovna pro děti a mládež v Meziříčí"  2012 - Dotace "Hriště a posilovna pro děti a mládež v Meziříčí"