Poskytnutí informace dle zákona 106/1999
Podávání žádostí o poskytnutí informace k Obecnímu úřadu Meziříčí (dále jen „Úřad“) a jejich poskytování se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Žádost o poskytnutí informace se podává osobně (telefonicky) nebo písemně. Telefonická žádost se podává v úředních hodinách na tel. 391 001 740. Osobní žádost se podává v kanceláři Úřadu v úředních hodinách. 
Písemná žádost se adresuje Úřadu prostřednictvím pošty na adresu Meziříčí čp. 70, Meziříčí 391 31 či prostřednictvím elektronických kontaktů: e-mail: info@obecmezirici.cz, datová schránka: fzmed4b. Odpověď se žadateli poskytne ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 15 dnů, případně se ve lhůtě 7 dnů poskytne odkaz na již zveřejněnou informaci.
Z žádosti musí být zřejmé, že je určena Úřadu, a že se jí žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba v žádosti uvede své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu. Právnická osoba uvede svůj název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Pokud žádost neobsahuje výše uvedené údaje, je nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace jí je požadována, je formulována příliš obecně, či není podána předepsaným způsobem, vyzve Úřad žadatele ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti, aby ji doplnil či upřesnil. Pokud ten tak do 30 dnů neučiní, Úřad jeho žádost bez dalšího odloží.
Pokud Úřad, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může žadatel podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení. Rozhodnutí je doručeno dnem převzetí stejnopisu, nejpozději ale 10. dnem od jeho uložení na poště. V případě doručování do datové schránky je dnem doručení okamžik přihlášení oprávněné osoby do datové schránky, nejpozději ale 10. den ode dne dodání rozhodnutí do datové schránky.
Odvolání se podává Úřadu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihočeského kraje do 15 dnů od předložení odvolání. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
Úřad za poskytnutí informací zpravidla nevyžaduje finanční úhradu. V odůvodněných případech se úhrada nákladů za poskytnutí informací řídí platným Sazebníkem úhrad zveřejněným v záložce úřad - povinné informace - 12. Úhrady za poskytování informací.

Zveřejnění poskytnutých informací


Rok 2022

Poskytnuté informace 2022
Žádost o informaci č. obdržena odpovězeno zveřejněno
1-2022 7.1.2022 7.1.2022 7.1.2022
2-2022 23.6.2022 24.6.2022 24.6.2022
       
       

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1-2022-zverejneni.pdf 196.6 Kb
2-2022-znalecky-posudek.pdf 818.6 Kb
2-2022-zverejneni.pdf 158.5 Kb

Rok 2021

Poskytnuté informace 2021
Žádost o informaci č. obdržena odpovězeno zveřejněno
1-2021 5.5.2021 10.5.2021 10.5.2021
       
       
       

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1-2021-zverejneni.pdf 147.4 Kb

Rok 2020

Poskytnuté informace 2020
Žádost o informaci č. obdržena odpovězeno zveřejněno
1-2020 10.1.2020 10.1.2020 10.1.2020
       
       
       

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1-2020.pdf 136.5 Kb

Rok 2019

 
Žádost o informaci č. obdržena odpovězeno zveřejněno
1-2019 18.8.2019 26.8.2019 26.8.2019
       
       
       

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1-2019.pdf 152.9 Kb

Rok 2018

Poskytnuté informace 2018
Žádost o informaci č. obdržena odpovězeno zveřejněno
1-2018 24.5.2018 25.5.2018 25.5.2018
2-2018 25.6.2018 27.6.2018 27.6.2018
3-2018 30.11.2018 6.12.2018 6.12.2018
       

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1-2018.pdf 194 Kb
2-2018.pdf 163 Kb
3-2018.pdf 481.3 Kb

Rok 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1-2017.docx 13.9 Kb
2-2017.docx 14.4 Kb
3-2017.doc 43.5 Kb
4-2017.pdf 740.3 Kb
5-2017.pdf 525.4 Kb
6-2017.pdf 363.7 Kb