Informování občanů o odpadovém hospodářství

Informování občanů o odpadovém hospodářství 2022

v souladu s § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech.

obrázek odpadu

 
 • o odděleném soustřeďování, využití a odstranění komunálního odpadu
 • o možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu
 • kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce

Odpadového hospodářství obce Meziříčí se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021, kterou je stanoven obecní systém odpadového hospodářství a obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021, kterou je stanoven místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

 

OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Výše uvedená vyhláška stanovuje jak mají občané nakládat s odpady:

 • jaké složky je možné odděleně soustřeďovat,
 • do jakých sběrných nádob odkládat,
 • kde jsou sběrné nádoby umístěny,
 • jak lze předcházet vniku odpadů.

Obec Meziříčí žádné převzaté odpady sama nevyužívá či neodstraňuje. Předává je společnostem, které mají oprávnění nakládat s daným odpadem. Ty pak převzatý odpad třídí, upravují či zpracovávají, aby našel další uplatnění a minimalizovalo se tak množství odpadu, které skončí na skládce. Pokud není pro daný odpad žádné další uplatnění, je uložen na skládce či odvezen do spalovny.

Svoz směsného a tříděného komunálního odpadu  v obci Meziříčí zajišťuje společnost Rumpold s.r.o., textil společnost TextilEco a.s.

Vzniku odpadů lze předcházet jako např. místo plastových sáčků používat opakovaně použitelné látkové, místo jednorázových platových tašek využívat látkové či koše k tomu určené, kupovat náhradní náplně do již zakoupených nádob z oblasti drogerie. Ideální je nevytvářet odpady vůbec – domácí kompostování, opětovné použití výrobků (burzy, nákup/prodej z druhé ruky…)

Náklady na odpadové hospodářství za rok 2022

Náklady na odpadové hospodářství za rok 2022
Kód odpadu Název odpadu Obec Občané mimo obecní systém Celkem
množství v tunách náklady v Kč množství v tunách náklady obce v Kč množství v tunách náklady v Kč
150105 kompozitní obaly (tetrapak) 0,074 3 959,59 Kč 0 0,00 Kč 0,074 3 959,59 Kč
150110 nebezpečné obaly 0,36 5 647,07 Kč 0 0,00 Kč 0,36 5 647,07 Kč
200101 papír a lepenka 0,875 7 641,21 Kč 0 0,00 Kč 0,875 7 641,21 Kč
200102 sklo 2,549 5 649,24 Kč 0 0,00 Kč 2,549 5 649,24 Kč
200110 oděvy 0,658 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0,658 0,00 Kč
200126 olej, tuk.... 0,06 964,37 Kč 0 0,00 Kč 0,06 964,37 Kč
200127 barvy, tiskařské barvy, lepidla … 0,09 2 052,16 Kč 0 0,00 Kč 0,09 2 052,16Kč
200139 plasty 1,169 16 919,88 Kč 0 0,00 Kč 1,169 16 919,88 Kč
200140 kovy 1,955 4 651,23 Kč 2,2415 0,00 Kč 4,1965 4 651,23 Kč
200201 biologicky rozložitelný odpad 11 0,00 Kč 0 0,00 Kč 11 0,00 Kč
200301 směsný KO 34,75 180 922,10 Kč 0 0,00 Kč 34,75 180 922,10 Kč
200307 objemný 2,44 11 422,22 Kč 0,18 0,00 Kč 2,62 11 422,22 Kč
  Celkové náklady na sběr a likvidaci odpadů 55,98 239 829,07 Kč 2,4215 0,00 Kč 58,4015 239 829,07 Kč

 

OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Výše uvedená vyhláška stanovuje poplatkovou povinnost:

 • definuje plátce: Plátcem poplatku je osoba s trvalým pobytem na území obce Meziříčí a dále vlastník stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci. Poplatek platí rovněž vlastník domu, ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu)
 • výši poplatku: 800 Kč
 • splatnost: do 30. června daného roku

Výnosy z odpadového hospodářství za rok 2022

Výnosy z odpadového hospodářství za rok 2022
Kód odpadu Název odpadu nebo druhu příjmu Občané Chataři Celkem
200140 kovy 1 842,50 Kč 1 842,50 Kč
200301 směsný KO 127 919 Kč 19 600,00 Kč 147 519 Kč
xxx Odměna za třídění - EKO-KOM 19 009,05 Kč 19 009,05 Kč
Celkové výnosy z odpadového hospodářství 168 370,55 Kč

Poskytnutá osvobození a úlevy:
Osvobození občané - 19
Osvobození chataři - 4
Občané s úlevou - 11

 

 


Informování občanů o odpadovém hospodářství 2021

v souladu s § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech.

obrázek odpadu

 
 • o odděleném soustřeďování, využití a odstranění komunálního odpadu
 • o možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu
 • kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce

Odpadového hospodářství obce Meziříčí se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021, kterou je stanoven obecní systém odpadového hospodářství a obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021, kterou je stanoven místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

 

OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Výše uvedená vyhláška stanovuje jak mají občané nakládat s odpady:

 • jaké složky je možné odděleně soustřeďovat,
 • do jakých sběrných nádob odkládat,
 • kde jsou sběrné nádoby umístěny,
 • jak lze předcházet vniku odpadů.

Obec Meziříčí žádné převzaté odpady sama nevyužívá či neodstraňuje. Předává je společnostem, které mají oprávnění nakládat s daným odpadem. Ty pak převzatý odpad třídí, upravují či zpracovávají, aby našel další uplatnění a minimalizovalo se tak množství odpadu, které skončí na skládce. Pokud není pro daný odpad žádné další uplatnění, je uložen na skládce či odvezen do spalovny.

Svoz směsného a tříděného komunálního odpadu  v obci Meziříčí zajišťuje společnost Rumpold s.r.o., textil společnost TextilEco a.s.

Vzniku odpadů lze předcházet jako např. místo plastových sáčků používat opakovaně použitelné látkové, místo jednorázových platových tašek využívat látkové či koše k tomu určené, kupovat náhradní náplně do již zakoupených nádob z oblasti drogerie. Ideální je nevytvářet odpady vůbec – domácí kompostování, opětovné použití výrobků (burzy, nákup/prodej z druhé ruky…)

Náklady na odpadové hospodářství za rok 2021

Náklady na odpadové hospodářství za rok 2021
Kód odpadu Název odpadu Obec Občané mimo obecní systém Celkem
množství v tunách náklady v Kč množství v tunách náklady obce v Kč množství v tunách náklady v Kč
150105 kompozitní obaly (tetrapak) 0,049 1 658,44 Kč 0 0,00 Kč 0,049 1 658,44 Kč
150110 nebezpečné obaly 0,08 1 580,26 Kč 0 0,00 Kč 0,08 1 580,26 Kč
200101 papír a lepenka 1,079 7 960,25 Kč 0 0,00 Kč 1,079 7 960,25 Kč
200102 sklo 3,111 4 943,70 Kč 0 0,00 Kč 3,111 4 943,70 Kč
200110 oděvy 0,534 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0,534 0,00 Kč
200127 barvy, tiskařské barvy, lepidla … 0,3 4 401,98 Kč 0 0,00 Kč 0,3 4 401,98 Kč
200139 plasty 1,204 14 158,65 Kč 0 0,00 Kč 1,204 14 158,65 Kč
200140 kovy 0,22 145,20 Kč 0,45 0,00 Kč 0,67 145,20 Kč
200201 biologicky rozložitelný odpad 10,5 0,00 Kč 2,55 0,00 Kč 13,05 0,00 Kč
200301 směsný KO 28,21 120 530,30 Kč 05 0,00 Kč 28,21 120 530,30 Kč
200307 objemný 3,62 11 678,21 Kč 0 0,00 Kč 3,62 11 678,21 Kč
  Celkové náklady na sběr a likvidaci odpadů 48,907 167 056,99 Kč 83,0768 0,00 Kč 131,9838 167 056,99 Kč

 

OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Výše uvedená vyhláška stanovuje poplatkovou povinnost:

 • definuje plátce: Plátcem poplatku je osoba s trvalým pobytem na území obce Meziříčí a dále vlastník stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci. Poplatek platí rovněž vlastník domu, ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu)
 • výši poplatku: 800 Kč
 • splatnost: do 30. června daného roku

Výnosy z odpadového hospodářství za rok 2021

Výnosy z odpadového hospodářství za rok 2021
Kód odpadu Název odpadu nebo druhu příjmu Občané Chataři Celkem
200301 směsný KO 128 150,00 Kč 18 267,00 Kč 146 417,00 Kč
xxx Odměna za třídění - EKO-KOM 19 544,50 Kč 19 544,50 Kč
Celkové výnosy z odpadového hospodářství 165 961,50 Kč