Povinné informace

1) Oficiální název

Obec Meziříčí


2) Důvod a způsob založení

Obec Meziříčí jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čĺ. 99 tohto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem je při postupech podle správního řádu a daňového řádu krajský úřad.

Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené krajský úřad.

Přezkum hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí krajský úřad nebo auditor (auditorská společnost).


3) Organizační struktura

Starosta obce
Místostarosta obce
Zastupitelstvo obce - 7 členů
 
Zastupitelstvo obce zřídilo následující výbory:
 - Finanční výbor - 3 členové
 - Kontrolní výbor - 3 členové
 
Dále zastupitelstvo schválilo tři osoby pověřené pro zajištění kulturní činnosti obce.
 
Organizace, které jsou zřízeny obcí a navázány na její rozpočet:
 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Meziříčí
 - Obecní knihovna
 

4) Kontaktní spojení

Obec Meziříčí
Meziříčí 70

391 31  Dražice

Telefon: +420 602 876 909
Fax:

E-mail: obecmezirici@seznam.cz
Www: www.obecmezirici.cz
ID DS: fzmed4b
E-podatelna: podrobnosti o e-podatelně

Další kontaktní údaje


5) Případné platby můžete poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Číslo účtu: 2480906379/0800
Banka:  Česká spořitelna
 


6) IČ

Identifikační číslo organizace (IČ): 00667021


7) DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ): ne


8) Seznamy hlavních dokumentů

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet


9) Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu, za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce, nebo do datové schránky obce.


10) Příjem žádostí a dalších podání

 • Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.
 • Písemné podněty je potřeba adresovat na adresu obecního úřadu.
 • Elektronické podněty je potřeba adresovat na elektronickou podatelnu obce nebo do datové schránky obce.

Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.).

Kontakty na úřad včetně úředních hodin.


11) Opravné prostředky

Odvolání:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

 • proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal - srov. § 81 a násl. správního řádu

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů:

 • proti rozhodnutí správce daně lze podat odvolání ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (resp. i před doručením rozhodnutí) u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno - srov. § 109 a násl. daňového řádu

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u povinného subjektu (obce), která napadené rozhodnutí vydala - srov. § 16 a násl. SvInf

 

Stížnost:

 • proti postupu při vyřizování žádosti lze podat stížnost do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace u povinného subjektu (obce), která žádost nevyřídila, ačkoliv měla - srov. § 16a SvInf


12) Formuláře

Formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo osobně na úřadu.


13) Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na stránkách portálu veřejné správy České republiky.

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadu, osobně nebo elektronicky.

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce.


14) Nejdůležitější předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky,
 • zákon č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2004 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.

 

Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde , nebo jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

15) Sazebník úhrad za poskytování informací

15. 1. Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem 2020

Obec Meziříčí je oprávněna žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

 • Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.
 • Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
 • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.
 • sazebník je vydán v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
    1. Pořizování listiny kopírováním a tiskem:
        formát A4 jednostranně černobíle     2,- Kč, oboustranně černobíle     3,- Kč
        formát A3 jednostranně černobíle     3,- Kč, oboustranně černobíle     4,- Kč
        formát A4 jednostranně barevně     10,- Kč, oboustranně barevně     15,- Kč
 
    2. Náklady na pořízení technických nosičů dat:
        cena za jeden ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel     10,- Kč
        cena za jeden ks DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel   15,- Kč
        v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho skutečné pořizovací ceny
 
    3. Náklady na odeslání informací žadateli:
      a) Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb.
      b) Náklady na balné se nehradí.
 
    4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
        Hodinová sazba na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací    200,- Kč
 
Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací lze požadovat vyhledávání překračující 1/2 hodiny.
Úhrada nákladů dle tohoto sazebníku je požadována tehdy, přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace částku 50 Kč.

 

15. 2. Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě orgánu o výši úhrad odvolání nebo stížnosti. za poskytnutí informací

Zatím nevydána.

 


16) Licenční smlouvy:

16.1. Vzory licenčních smluv

Licence nebyly poskytnuty.

16. 2. Licenční smlouvy upravující výhradní licence

Výhradní licence nebyly poskytnuty.


17) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zprávy za předchozí roky jsou zveřejněny v samostatné sekci.


18) Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno: Ing. Miroslav Dlouhý
Telefon: 775 572 894
E-mail: poverenec@mikroregiontaborsko.cz