Úřední deska

Informace o uzavření veřejnosprávní smlouvy

na veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků.

Oznamujeme, že Obec Meziříčí uzavřela na základě § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů s Městem Tábor veřejnoprávní smlouvu, a jejímž základě budou orgány města Tábor podle § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vykonávat ve správním obvodu obce Meziříčí veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům obce Meziříčí účinnými právními předpisy.
Tato smlouva se uzavřela na dobu určitou do 31.12.2026.
Krajský úřad Jihočeského kraje s uzavřením smlouvy souhlasil a jeho rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.12.2022.