Fotogalerie

Vážení spoluobčané,

fotografie zobrazující jednu nebo více identifikovatelných osob je jak osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (jedná se o citlivý údaj dle § 4 písm. b) tohoto zákona), tak předmětem ochrany osobnosti upravené občanským zákoníkem v § 11 a následujících. Z obou těchto předpisů vyplývá, že pořízení a použití (resp. "zpracování" v terminologii zákona č. 101/2000 Sb.) fotografie podléhá souhlasu fyzické osoby. Právním základem je zejména Občanský zákoník, který v § 12 a násl. stanovuje, že podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. Výjimkou, pro kterou svolení není třeba, mohou být jednak úřední jednání na základě zákona, jednak přiměřené užití pro vědecké či umělecké účely a zpravodajství, pokud však toto užití není v rozporu s oprávněnými zájmy této osoby. Pro účely tohoto WEBu je pořizována řada fotografií a není v našich silách zajistit si u každé fotografované osoby písemný souhlas k jejímu zveřejnění. Vycházíme však z možnosti, kterou zmiňuje a poskytuje Občanský zákoník - naše fotografie jsou pořizovány zpravidla pro účely zpravodajské a reportážní na veřejně pořádaných akcích. Sami se neschováváme a nepořizujeme snímky bez vědomí fotografované osoby. Je naším cílem, aby žádná ze zveřejněných fotografií nebyla v rozporu s oprávněnými zájmy fotografované osoby a nezpůsobila fotografovanému žádnou újmu. Výběr fotografií pro publikaci je zcela podřízen tomuto pravidlu. Na druhé straně jsme připraveni, při jakémkoliv nesouhlasu fotografované osoby či jeho zástupce (v případě dětí), fotografii z webu bez prodlení odstranit. Věříme, že tato forma je přijatelná jak pro fotografující, tak - a to je důležité - pro fotografované osoby. V případě jakéhokoliv problému v této oblasti se s námi bezodkladně spojte (email: info@obecmezirici.cz, tel. 391 001 740).

Děkujeme za pochopení.