Členství

MAS Krajina srdce

Místní akční skupina (MAS) Krajina srdce je občanské sdružení, které sdružuje laickou i odbornou veřejnost a podporuje rozvoj venkovského území, které zahrnuje 46 obcí z Jihočeského i Středočeského kraje (viz. mapa území). MAS Krajina srdce působí na území o rozloze 623,75 km2 a na daném území žije k 1.1.2012 dle ČSÚ 20 843 obyvatel a průměrná hustota osídlení je 33,42 obyvatel/ km2 (celorepublikový průměr činí 130 obyv/km2).
MAS Krajina srdce zahájila svou činnost v záři 2003 v reakci na připravovaný dotační program Evropské Unie s názvem LEADER+.
Místní akční skupina funguje na principech metody LEADER. LEADER je z francouzského Liaison entre les actions economic rural (Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova neboli Propojení aktivit pro rozvoj ekonomiky venkova). To samo vyjadřuje jeho původní obsah a zaměření. Po zkušenostech od roku 1991 je považován za nejefektivnější nástroj podpory venkova. Dnes se realizuje na většině území evropského venkova a rozbíhá se i v přistupujících zemí, tak jako tomu bylo u nás. Proč tomu tak je?
LEADER je založen na místním partnerství, na jednotné místní rozvojové strategii, má výrazně decentralizované řízení i financování (sami zástupci místních organizací si určují, na které aktivity se zaměří). Program je v podstatě otevřená metoda k rozvoji regionu. Za metodou samozřejmě nutně směřují prostředky na rozvoj, i když ty již s různými prioritami v různých obdobích.
Metoda LEADER se opírá o přístup "zdola nahoru". To znamená, že nejvyšší hodnotu má to, co lidé žijící ve vymezeném území společně určí jako prioritu a také jednotlivě realizují. Principem je tedy propojení lidských a jiných kapacit daného území, vytvoření společné strategie a společné rozhodování. Podstatné je partnerství a spolupráce v regionu, kterého se účastní jak samosprávy, tak podnikatelé a neziskové organizace.
Obec Meziříčí je členem od roku 2012.
 
Více informací zde logo MAS Krajina srdce
 
 

Svaz měst a obcí České republiky

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje téměř dva tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy víc než osmi milionů obyvatel ČR.
Od června roku 2014 je členem také obec Meziříčí.
 
Více informací zde logo SMO
 
 

Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko je dobrovolný svazek obcí v okresu Tábor. Vznikl 16.července 2004 a sdružoval tehdy 14. Obec Meziříčí se stala členem v roce 2011. Jeho cílem je předkládat organizaci kraje a dalším dotčeným institucím iniciativní návrhy zohledňující požadavky obcí, hájit a prosazovat společné zájmy a práva obcí Táborska v rámci členství ČR v EU, zajišťovat přípravu a realizaci rozvoje mikroregionu Táborska v souladu s regionální politikou ČR a za tímto účelem zejména připravovat projekty rozvoje územního obvodu členských obcí a zajišťovat realizaci těchto projektů, koordinovat politiku rozvoje mikroregionu a napomáhat její tvorbě, zajišťovat spolupráci s regionálními a národními organizacemi a institucemi, spolupracovat se zahraničními organizacemi obdobného zaměření a spoluvytvářet podmínky pro zahraniční aktivity členů Svazku,...
 
Více informací zde Svazek obcí mikroretionu Táborsko
 
 
 

Sdružení místních samospráv ČR

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.

Naše obec se stala členem v dubnu 2019.

Více informací naleznete na logo Sdružení místních samospráv