O obci
Zeměpisná šířka:     49° 26’ 7’’
Zeměpisná délka:    14° 34’ 51’’
 
Poloha obce: GPS – 49026´11.555N, 14034´28.437E
 
Obec Meziříčí leží v jižních Čechách cca 10 km západně od města Tábora, 2 km západně od Dražic, 64 km severně od Českých Budějovic a 88 km jižně od Prahy.  Dopravní obslužnost obce je zajišťována silniční autobusovou dopravou. Díky strategické poloze v blízkosti silnice 1. třídy 1/19, hlavního tahu Tábor – Plzeň, mohou obyvatelé využít mnoho spojů od několika společností. Nejvíce jich zajišťuje společnost Comett Plus, spol. s r.o. Autobusy však nezajíždí do obce, lidé musí na autobusovou zastávku k hlavní silnici. Využít lze i železniční spojení na trase Tábor – Ražice. Od roku 1936 má obec na této trase zastávku „Meziříčí“, která opět leží mimo centrální obec, cca 1,5 km severně.
 
mapa MeziříčíObec Meziříčí spravuje katastrální území Meziříčí o celkové rozloze 5,75 km2 (575 ha). Stanovené hranice katastru obce jsou velmi „zajímavé“. Na východě zasahuje přímo do obce katastr sousední obce Dražice, takže domy na jedné straně silnice patří do katastru Meziříčí, na druhé do katastru Dražic. Nachází se zde dokonce hospodářské stavení, které leží na obou katastrech (hranice vede středem stavby). hranice k.ú. Dražicehranice k.ú. Drhovice
Na jihu pak hranice katastrálního území Meziříčí vede přes kasárna, která patří do majetku obce Drhovice. Tato skutečnost Drhovicím často komplikuje jejich správu. V areálu kasáren sídlí obecní úřad Drhovice, který však leží v katastru Meziříčí. Obce se snažily tyto „nelogičnosti“ odstranit, ale nenašly řešení, které by všem vyhovovalo.
 
Citace z kroniky:
„Též Malé Drhovice nazývala se malá vesnička jižně od Drhovic, v okolí lesa „Hájku“. Původně bývala víska částí Drhovic, býval tu poplužní dvůr příslušný k Příběničkám, z nichž byly dávány užitky špitálu v Příběnicích. Roku 1459 již tu byla vesnička, již Jan z Rožmberka prodal Janovi z Miličína. Roku 1575 prodal Petr Vok z Rožmberka ves Mezříč s pustou vsí Drhovičkami Jindřichu Doudlebskému z Doudleb. Odteď příslušely Drhovičky k Mezříči, k jejímuž katastru náležejí dosud bývalé její pozemky…“
 
 
geografického hlediska je území součástí celku Táborské pahorkatiny, podcelku Soběslavská pahorkatina. Průměrná nadmořská výška je 456 m n/m. Směrem k severu výška přibývá (vrch Smrčí u Hůrky 645 m n/m, sv. Máří Magdaléna u Jistebnice 636 m n/m). Z jihu je krajinný prostor uzavřen údolím řeky Lužnice (jméno získala pro četnost luhů na svém horním toku) lemovaným stráněmi vysokými 50-70m. Skály stojí často u samého koryta řeky a svírají vodní tok. Středem obce protéká Vlásenický potok. Pramení u obce Podol na Jistebnicku a ústí asi 1km pod Matoušovským mlýnem u tzv. Jelení skály. Jeho tok je 12 km dlouhý a odvodňuje území o rozloze 29 km2. V roce 1956 bylo povodí Vlásenického potoka o rozloze 35 ha (dolní tok) vyhlášeno přírodní rezervací. Je jediným místem na Táborsku, kde roste kapradina Pérovník pštrosí.
Zhruba třetinu z celkové rozlohy pokrývají lesy, převážně smíšené a smrkové (1,91 km2). Zbytek tvoří kulturní krajina – pole, louky, komunikace a osídlení (orná půda 2,54 km2, zahrady 0,11 km2, trvalé travní porosty 0,65 km2, vodní plocha 0,08 km2, zastavěné plochy 0,07 km2 a ostatní plochy 0,39 km2).
 
Obec Meziříčí patří k menším obcím. Dominantou obce je „kulturní dům“, v jehož prostorách se nachází klubovna se sálem pro kulturní akce, obecní úřad, knihovna a hasičská zbrojnice. V jeho těsné blízkosti se nachází obchod se smíšeným zbožím. Kulturní dění v obci probíhá buď v kulturním domě, nebo v „Babiččině údolí“, jak je místními nazýváno místo u potoka u silnice spojující Meziříčí s Dražicemi. Zde si obyvatelé postavili přístřešek a pořádají zde nejrůznější společenské akce – pálení čarodějnic, pálení Husa, hasičské soutěže… V roce 2003 byla obec částečně plynofikována, samozřejmostí je kanalizace, telekomunikační vedení a plná elektrifikace včetně veřejného osvětlení. V roce 2015 obec získala dotaci na vybudování vodovodu.
 
Obyvatelstvo
Celkový počet trvale hlášených obyvatel k 31.12.2022 je 195 (včetně 11 cizinců).
Z hlediska věkové skladby, vzdělání a ekonomické aktivity nevykazuje obec výrazné diference vůči českému průměru.
 
Dle sčítání lidu a domů v roce 2011 žilo v Meziříčí 177 obyvatel, z toho 90 žen a 87 mužů. Celkem 122 obyvatel se hlásilo k české národnosti, 3 ke slovenské, 1 k maďarské a 50 neuvedeno. Dle sčítání je v Meziříčí celkem 68 domů. Celkem 53 domů je obydlených, z 15 neobydlených domů je jich 13 využívaných k rekreaci.
 
Vývoj počtu obyvatel a domů při sčítání
Sčítání v roce
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001
2011
 Počet obyvatel
385
463
402
382
390
373
325
239
222
212
186
137
132
177
 Počet domů
46
53
57
57
57
56
62
63
58
54
53
65
63
68