Obecně závazné vyhlášky

OZV č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška obce Meziříčí č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

OBEC MEZIŘÍČÍ

Zastupitelstvo obce Meziříčí

Obecně závazná vyhláška obce Meziříčí č. 1/2021,

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

Zastupitelstvo obce Meziříčí se na svém zasedání dne 26.11.2021 usnesením č. 65/2021 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Meziříčí.
 1. Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou[1].
 1. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu[2].
 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 2

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

 1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:
 1. Biologické odpady rostlinného původu,
 2. Papír,
 3. Nápojové kartony – tetrapak (např. krabice od mléka, džusů, vína apod.),
 4. Plasty včetně PET lahví,
 5. Sklo,
 6. Kovy,
 7. Nebezpečné odpady,
 8. Objemný odpad,
 9. Jedlé oleje a tuky,
 10. Směsný komunální odpad.
 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i).
 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek,… ).

 

Čl. 3

Soustřeďování papíru, nápojových kartonů, plastů, skla, kovů, biologického odpadu rostlinného původu, jedlých olejů a tuků,

 1. Odpad je odděleně soustřeďován do zvláštních sběrných nádob:
  1. Papír, nápojové kartony, plasty, sklo, kovy – kovové a sklolaminátové nádoby,
  2. Biologické odpady rostlinného původu – rostlinné zbytky mohou fyzické osoby přednostně kompostovat v zapůjčených kompostérech,

Za účelem provozování systému komunitního kompostování obec uzavřela smlouvu o ukládce rostlinných produktů z údržby zeleně na území obce Meziříčí. Obec zajišťuje mobilní svoz každé pondělí,

  1. Jedlé oleje a tuky – sklolaminátové nádoby.
 1. Zvláštní sběrné nádoby (vyjma kompostérů) jsou umístěny v centru obce.
 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
 1. Biologické odpady, barva zelená,
 2. Papír, barva modrá,
 3. Nápojový karton, barva oranžová,
 4. Plasty, PET lahve, barva žlutá,
 5. Sklo, barva zelená,
 6. Kovy, barva šedá,
 7. Jedlé oleje a tuky, barva zelená (Shromažďování do běžně dostupných PET lahví s uzávěrem, a poté je řádně uzavřené ukládat do sběrných nádob).
 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
 1. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

 

Čl. 4

 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 1. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených.

Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce OÚ Meziříčí a v místním rozhlasu.

 2. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.
 

Čl. 5

 Svoz objemného odpadu

 1. Svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených.

Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce OÚ Meziříčí a v místním rozhlasu.

 1. Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

Čl. 6

Soustřeďování směsného komunálního odpadu

 1. Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
 1. popelnice
 2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu
 1. Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

Čl. 7

Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob

 1. Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy s obcí komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. j) předávají prostřednictvím nahlášených vlastních sběrných nádob (typizovaných) u svých provozoven.
 1. Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví dle kapacity a počtu nahlášených sběrných nádob.
 1. Úhrada se vybírá jednorázově, a to na základě vystaveného daňového dokladu.

 

Čl. 8

Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu

 1. Obec v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití nakládá s těmito movitými věcmi:
 •  oděvy, textil a obuv          
 1. Movité věci uvedené v odst. 1 lze odkládat do kontejneru vlastněného svozovou společností, a to v centru obce. Movitá věc musí být předána v takovém stavu, aby bylo možné její opětovné použití.

 

Čl. 9

Nakládání se stavebním a demoličním odpadem

 1. Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.
 1. Stavební a demoliční odpad lze předávat, použít či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
 1. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.

 

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Meziříčí, ze dne 7.3.2015.
 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

               Jaroslav Fara, v.r.                                                             Karel Černý v.r.

………………...……………….                                 ………………….……………..

                      Jaroslav Fara                                                              Karel Černý

           místostarosta                                                                 starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 30.11.2021

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:      16.11.2021

 

[1] § 61 zákona o odpadech

[2] § 60 zákona o odpadech

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-1-2021-nakladani-s-odpadem505660021.pdf 568.9 Kb