Obecně závazné vyhlášky

OZV č. 5/2015

Obecně závazná vyhláška obce Meziříčí č. 5/2015, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci

OBEC MEZIŘÍČÍ
 
Obecně závazná vyhláška
Obce Meziříčí
č. 5/2015
kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci
 
            Zastupitelstvo obce Meziříčí se na svém zasedání dne 7. 3. 2015 usnesením č. 1/2015 usneslo vydat na základě § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Článek 1
Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek se touto obecně závaznou vyhláškou stanovují podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu za účelem jeho odstranění.
V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.
 
Článek 2
Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů
 
  1. Suché rostlinné materiály dle čl. 1 nelze spalovat v období od 1. 7. do 31. 8. kalendářního roku
 
  1. Suché rostlinné materiály dle čl. 1 nelze spalovat v období celého roku v neděli a státem uznaných svátcích.
 
 
Článek 3
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
 
 
 
................................                                                                          ...............................
    Jaroslav Fara                                                                                     Karel Černý
místostarosta obce                                                                              starosta obce
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.4.2015
 
Sejmuto z úřední desky dne:  18.4.2015
 
Tento dokument byl ve stejném období zveřejněn také na elektronické úřední desce obce Meziříčí.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-5-spalovani.pdf 178.2 Kb