Obecně závazné vyhlášky

OZV č. 4/2015

Obecně závazná vyhláška obce Meziříčí č. 4/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.

OBEC MEZIŘÍČÍ
 
Obecně závazná vyhláška
     Obce Meziříčí
č. 4/2015
 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce  
 
 
Zastupitelstvo obce Meziříčí se na svém zasedání dne 7. 3. 2015 usnesením č. 1/2015 usneslo vydat na základě § 10a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
 
Čl. 1
Sběr a shromažďování rostlinných zbytků
 
            Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce v období od 1. 4. 2015 do 31. 10. 2015 lze:
            a) předávat pověřené osobě provádějící pojízdný sběr vždy každé pondělí v měsíci
            b) předávat v komunitní kompostárně obecního úřadu v Meziříčí
 
 
Čl. 2
Způsob využití zeleného kompostu
 
            Obec využívá zelený kompost k údržbě a obnově veřejné zeleně v obci.  
 
 
Čl. 3
Účinnost
             
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
 
 
 
................................                                                                          ...............................
    Jaroslav Fara                                                                                     Karel Černý
místostarosta obce                                                                              starosta obce
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 3. 4. 2015
Sejmuto z úřední desky dne:  18. 4. 2015
 
Tento dokument byl ve stejném období zveřejněn také na elektronické úřední desce obce Meziříčí.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-4-komunitni-kompostovani.pdf 238.1 Kb