Obecně závazné vyhlášky

OZV č. 4/2019

Obecně závazná vyhláška Obce Meziříčí č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC Meziříčí

Zastupitelstvo obce Meziříčí

Obecně závazná vyhláška obce Meziříčí č. 4/2019,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Meziříčí se na svém zasedání dne 27. prosince 2019 usnesením č. 77/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Meziříčí touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je obecní úřad.[1]

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění reklamních zařízení, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro reklamní akce.[2]
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).[3]

Čl. 3  

Veřejná prostranství

            Veřejným prostranstvím jsou všechny místní komunikace, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy soužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

 

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena a graficky vyznačena na mapě v příloze č. 1, která je nedílnou přílohou této vyhlášky.

 

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 7 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. V ohlášení poplatník uvede[4]
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.
 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]
 5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce.

 

Čl. 5

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  1. za umístění reklamních zařízení ...................................................................... 5 Kč,
  2. za vyhrazení trvalého parkovacího místa ........................................................ 5 Kč,
  3. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ...................................... 5 Kč.

 

 1. Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
  1. za parkují osobní automobil  ...............................................................  1.800 Kč/rok.

 

Čl. 6

Splatnost poplatku

 1. Poplatek ve stanovené výši je splatný:
  1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
  2. při užívání veřejného prostranství po dobu 7 dnů nebo delší nejpozději do 30 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.
 2. Poplatek stanovený paušální částkou je splatný do 30. června příslušného roku.
 3. Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Čl. 7

Osvobození a úlevy

 1. Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely[7].

 

 1. Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 15 dnů.
 2. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.[8]

 

Čl. 8

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[9]
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[10]

 

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 10. prosince 2010.

 

 

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

                      

 

 

 

 

          ...................................                                      ..........................................

               Jaroslav Fara                                                         Karel Černý

               místostarosta                                                              starosta

 

 

Příloha

 • Grafické znázornění zpoplatněného veřejného prostranství

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.12.2019

 

[1] § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[7] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[8] § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

[9]§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-c.1-k-ozv-4-2019.pdf 1038.7 Kb