Obecně závazné vyhlášky

OZV č. 3/2015

Obecně závazná vyhláška obce Meziříčí č. 3/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Meziříčí.

 
OBEC Meziříčí
 
Obecně závazná vyhláška obce Meziříčí
č. 3/2015
 
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Meziříčí
 
Zastupitelstvo obce Meziříčí se na svém zasedání dne 7. 3. 2015 usnesením č. 1/2015 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů a na veřejném prostranství
 
  1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů  na veřejném prostranství1) v obci:
  1. na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku,
 
  1. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
    na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2)
    .
 
 
 
Čl. 2
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
 
 
 
................................                                                                          ...............................
    Jaroslav Fara                                                                                     Karel Černý
místostarosta obce                                                                              starosta obce
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.4.2015
 
Sejmuto z úřední desky dne:  18.4.2015
 
 
Tento dokument byl ve stejném období zveřejněn také na elektronické úřední desce obce Meziříčí.
 
Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 3 obce Meziříčí, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Meziříčí
 
Výčet veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje regulace dle ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky obce Meziříčí
 
1. Veřejné prostranství před Obecním úřadem p. č. 85/1 a 61 v k. ú. Meziříčí
2. Prostor určený pro hry dětí na p. č. 57/2 a části 1399/1 v k. ú. Meziříčí
 

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.
3) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel hospodářského zvířete, jeho vlastník či doprovázející osoba.
 
 
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-3-pobyb-psu.pdf 188.6 Kb