Obecně závazné vyhlášky

OZV č. 3/2019

Obecně závazná vyhláška Obce Meziříčí č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného

Obec Meziříčí

Zastupitelstvo obce Meziříčí

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019,

o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo obce Meziříčí se na svém zasedání dne 27. prosince 2019 usnesením č. 76/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Meziříčí touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je obecní úřad.[1]

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.[2]
 2. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.[3]

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit pořádání akce správci poplatku nejpozději 15 dnů před jejím konáním.
 2. V ohlášení poplatník dále uvede[4]
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména druh akce, datum, hodinu
   a místo jejího konání a výši vstupného, počet prodaných vstupenek (pokud se vydávají), včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]
 5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce.

 

Čl. 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
  1. kulturní akci ...............................…      10 %,
  2. sportovní akci .........................…..       10 %,
  3. prodejní akci .................................      10 %,
  4. reklamní akci .............................…      10 %.

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1)       Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 1. Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejné prospěšné účely.[7]
 2. Od poplatku se dále osvobozují:
  1. akce pořádané Obcí Meziříčí
  2. spolky zapsané ve Spolkovém rejstříku se sídlem v obci Meziříčí
 1. Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 b) tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 7 dnů po akci.
 2. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtě stanovené touto vyláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.[8]

Čl. 7

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[9]
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[10]

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška Obce Meziříčí č. 8/2010 o místním poplatku ze vstupného ze dne 10. prosince 2010.

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

            ...................................                                                         ..........................................

                  Jaroslav Fara                                                                         Karel Černý

                  místostarosta                                                                             starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.12.2019

 

[1] § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[7] § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích

[8] § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

[9] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích