Obecně závazné vyhlášky

OZV č. 2/2023

o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2024.

Obec Meziříčí
Zastupitelstvo obce Meziříčí

Obecně závazná vyhláška obce Meziříčí
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Meziříčí se na svém zasedání dne 9. prosince 2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Meziříčí touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

 2. Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok1.

 3. Správcem poplatku je obecní úřad2.

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“); poplatek ze psů platí poplatník obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla3.

 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců4.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon5.

 2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala6.

Čl. 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. za jednoho psa 200 Kč,

  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč,

  3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, 200 Kč,

  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, 300 Kč.

 2. V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců7.

Čl. 5
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.

 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do patnáctého dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 3. Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 3 odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 6
Osvobození

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis8.

 2. Od poplatku se dále osvobozuje držitel psa, který je členem Českého kynologického svazu a jehož pes má průkaz původu.

 3. Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 90 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.

 4. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká9.

Čl. 7
Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku ze psů, ze dne 2. listopadu 2019.

Čl. 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Pavel Kolář v. r.
starosta

Ing. Miroslav Vondruška v. r.
místostarosta

 

 

 

1§ 2 odst. 5 zákona o místních poplatcích

2§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3§ 2 odst. 1 a 4 zákona o místních poplatcích

4§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

5§ 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení poplatník uvede zejména své identifikační údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku

6§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

7§ 2 odst. 3 zákona o místních poplatcích

8§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

9§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-mistni-poplatek-ze-psu.odt 37.7 Kb