Obecně závazné vyhlášky

OZV č.2/2017

Obecně závazná vyhláška obce Meziříčí č. 2/2017 o nočním klidu.

Obec Meziříčí

Zastupitelstvo obce Meziříčí

Obecně závazná vyhláška obce Meziříčí č. 2/2017

 

o nočním klidu

 

Zastupitelstvo obce Meziříčí se na svém zasedání dne 24. 6. 2017 usnesením č. 30/2017usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. b, d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
Čl. 1
Předmět
 
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž se doba nočního klidu nevymezuje.
 
 
 
Čl. 2
Doba nočního klidu
 
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.
 
 
 
Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž se doba nočního klidu nevymezuje
 
 
1) Doba nočního klidu se nevymezuje:
     a) v noci z 30. dubna na 1. května
     b) v noci z 31. prosince na 1. ledna
 2) v době konání těchto tradičních akcí:
Hasičský ples (1 denní akce, 1x za rok, zpravidla v měsíci březnu)
Stavění májky (1 denní akce, 1 x za rok, v měsíci květnu)
Vítání léta (1 denní akce, 1 x za rok, zpravidla v měsíci červnu nebo červenci)
Svatoanenské posezení (1 denní akce, 1 x za rok, v měsíci červenci)
Loučení s létem (1 denní akce, 1 x za rok, zpravidla v měsících srpnu nebo září)
Hasičská soutěž (1 denní akce, 1 x za 6 let, zpravidla v měsíci květnu)
Sjezd rodáků (1 denní akce, 1x za 10 let, zpravidla v měsících červnu nebo červenci)
                                                           
3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2 této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.
 
 
Čl. 4
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení
 
 
 
.............................                                                                 ...................................
Jaroslav Fara                                                                                    Karel Černý
 místostarosta                                                                                       starosta
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. června 2017
Sejmuto z úřední desky dne:      13. července 2017
 
Ve stejném období byl dokument vyvěšen na elektronické desce obecního úřadu.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-2-2017-o-nocnim-klidu.pdf 362.8 Kb