Obecně závazné vyhlášky

OZV č. 2/2015

Obecně závazná vyhláška obce Meziříčí č. 2/2015 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a o užívání plakátovacích ploch v majetku obce.

Obec Meziříčí
 
Obecně závazná vyhláška
obce Meziříčí
č. 2/2015
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a o užívání plakátovacích ploch v majetku obce
 
Zastupitelstvo obce Meziříčí se na svém zasedání dne 7. 3. 2015 usnesením č. 1/2015 usneslo vydat podle ustanovení § 10 písm. c) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět a cíl obecně závazné vyhlášky
 
 1. Předmětem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je stanovení povinností k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen „veřejná zeleň“) a současně stanovení pravidel pro užívání plakátovacích ploch v majetku obce.
 
 1. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajistit zlepšení estetického vzhledu obce.
 
 
Čl. 2
Čistota ulic a jiných veřejných prostranství
 
 1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství.
 
 1. Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění neprodleně odstranit.
 
 1. V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.
 
 
Čl. 3
Povinnosti k užívání plakátovacích ploch
 
 1. Plakátování na plochách, uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky, zajišťuje pouze obec. Všechny uváděné plochy jsou v majetku obce.
 2. Požadavky na zajištění plakátování na plochách, uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky, předkládá žadatel obecnímu úřadu.
 3. Na plochách, uvedených ve čl. 1, se zveřejňují pouze informace a pozvánky o konání sportovních, kulturních, společenských, prodejních a politických akcích.
 4. Plakátování na plochách, uvedených v příloze 1 k této vyhlášce, zajišťované jinými osobami a zveřejňování jiných informací, než je uvedeno v ustanovení čl. 3 odst. 3 této vyhlášky, je zakázáno.
 
Čl. 4
Ochrana veřejné zeleně
 
 
 1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně.
 
 1. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
 
 1. vjíždět dopravními prostředky, s výjimkou vozidel údržby veřejné zeleně;
 2. vstupovat v místech, kde se nacházejí květinové, trvalkové a keřové záhony, s výjimkou vstupu za účelem jejich údržby;
 3. rozdělávat oheň;
 4. stanovat.
 
Čl. 5
Zrušovací ustanovení
 
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Meziříčí č.3/95 o ochraně životního prostředí na území obce Meziříčí ze dne 26.5.1995.
 
 
Čl. 6
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
 
 
 
 
 
                                                                                
................................                                                                          ...............................
    Jaroslav Fara                                                                                      Karel Černý
místostarosta obce                                                                                 starosta obce
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.4.2015
 
Sejmuto z úřední desky dne:  18.4.2015
 
 
Tento dokument byl ve stejném období zveřejněn také na elektronické úřední desce obce Meziříčí.
 
 
 
Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2015, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a o užívání plakátovacích ploch v majetku obce
Přehled umístění plakátovacích ploch v majetku obce:
 • vývěska v centru obce
 • vývěska u autobusové zastávky
 • vývěska u vlakové zastávky
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-2-verejna-prostranstvi.pdf 187.4 Kb