Obecně závazné vyhlášky

OZV č. 1/2017

Obecně závazná vyhláška obce Meziříčí č. 1/2017,kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy.

Obec Meziříčí

Zastupitelstvo obce Meziříčí

Obecně závazná vyhláška obce Meziříčí č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy

 

 

Zastupitelstvo obce Meziříčí se na svém zasedání dne 24. 6. 2017 usnesením č. 29/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
 
Čl. 1
Stanovení školských obvodů
 
Na základě uzavřené dohody obcí Dražice, Drhovice a Meziříčí o vytvoření společného školského obvodu základní školy a mateřské školy je území obce Meziříčí částí školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Dražice, okr. Tábor, se sídlem Dražice 57, 391 31 Dražice IČ 75000580 zřízené obcí Dražice.
 
 
 
 
Čl. 2
Závěrečné ustanovení
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
 
 
 
           
              ……………………..                                                               ………………….
                      Jaroslav Fara                                                                    Karel Černý
                       místostarosta                                                                       tarosta
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. června 2017
                            
Sejmuto z úřední desky dne:      13. července 2017
 
 
Ve stejném období byl dokument vyvěšen na elektronické desce obecního úřadu.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-1-2017-skolsky-obvod.pdf 269.2 Kb