Obecně závazné vyhlášky

OZV č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Meziříčí č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Meziříčí.

OBEC MEZIŘÍČÍ

Obecně závazná vyhláška

Obce Meziříčí

č. 1/2015

 
 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Meziříčí

 

 

Zastupitelstvo obce Meziříčí se na svém zasedání dne 7. 3. 2015 usnesením č. 1/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Meziříčí, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

1) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

1) Komunální odpad se třídí na složky:

  a) Biologické odpady (poznámka: minimálně rostlinného původu),

           b) Papír,

  c) Plasty včetně PET lahví,

  d) Sklo,

  e)Nápojové kartony

  f) Textil a obuv

  g) Kovy,

  h) Nebezpečné komunální odpady,

 ch) Objemný odpad,

   i) Směsný komunální odpad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g)

 

 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na sběrném stanovišti v centru obce

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) Biologické odpady, barva hnědá

b) Papír, barva modrá

c) Plasty, PET lahve, barva žlutá

d) Sklo, barva zelená

e) Nápojové kartony, barva oranžová

f) Textil a obuv, barva bílá

g) Kovy, barva šedivá

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.

2) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a

tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

 

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.

3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

 

 

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a) typizované sběrné nádoby popelnice a kontejnery určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

 

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.

 

 

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 5/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na katastrálním území obce ze dne 6. 12. 2001.

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

................................                                                                          ...............................

    Jaroslav Fara                                                                                     Karel Černý

místostarosta obce                                                                              starosta obce

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.4.2015

Sejmuto z úřední desky dne:  18.4.2015

 

Tento dokument byl ve stejném období zveřejněn také na elektronické úřední desce obce Meziříčí.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-1-komunalni-odpad.pdf 245.6 Kb