Koronavirus COVID-19

Nařízení vlády - nouzový stav

Zde naleznete sbírky zákonů a jiná nařízení či opatření vlády a ministerstev.

Vláda České republiky usnesením č. 485 ze dne 30.4.2020 prodloužila nouzový stav v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 do 17. května 2020. Stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti.

Vláda České republiky usnesením č. 396 ze dne 9.4.2020 prodloužila nouzový stav v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 do 30. dubna 2020. Stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v souladu v jakém byla přijata.

Vláda České republiky usnesením č. 194 ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu přijala vláda řadu krizových opatření, která naleznete v přílohách.
 
Krizová opatření se týkají:
* vyhlášení nouzového stavu
* dočasné znovu zavedení ochrany vnitřních hranic ČR
* pobytu cizinců
* návštěv ve věznicích
* uzavření veřejných sportovišť, bazénů a obchodů s účastí přesahující 30 osob
* uzavření  maoobchodních prodejen, restaurací, heren ... do 24.3.2020 do 6:00
Sb č. 41
* zakaz volného pohyb osob na území celé ČR s výjimkami - cesta do práce a z práce, nákup...
* omezení pracovní doby na úřadech 
* zákaz všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest
* vymezuje čas v maloobchodních prodejnách potravin od 10 do 12 hodin pro osoby starší 65 let
Sb. č. 42
* upravuje čas pro osoby starší 65 let od 7 do 9 hodin
Sb č. 45
* opatření týkající se konání zastupitelstev obcí
* opatření týkající se elektronických úkonů a autorizované konverze dokumentů
* zákaz dovolených po dobu nouzového stavu pro "zdravotníky"
* doporučení pro zaměstnavatele
* nařízení pro "pendlery"
MO z 23.3.2020
* mimořádné opatření s účinností od 24. března - otevření obchodů, stravovacích a ubytovacích služeb, změna vyhrazeného času pro nákupy občanů 65+... s platností minimálně do 1.4.2020
Sb. č. 47
* opatření týkající se poskytování nepojistných sociálních dávek, výjimka pro přeshraniční pracovníky
Sb. č. 48
* mimořádná opatření pri epidemii - ošetřovné, úlevy z veřejného zdravotního pojištění, zvláštní pravidla pro přijímání a ukončení vzdělávání ve školním roce 2019/2020, úlevy placení důchodového pojištění, úprava evidence tržeb 
Sb. č. 51
* zákazy a nařízení zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury v rámci plnění svých pracovních úkolů
* nařizuje nasazení vojáků v činné službě k provádění krizových opatření
* omezení vstupu/vycestování na/z území České republiky od 31.3. do 12.4.2020
Sb. č. 52
* zakazuje podobu trvání nouzového stavu planost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
Sb. č. 53
* nařizuje přednostní zásobování Ministerstva vnitra
* prodloužení platnosti opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR do 24.4.2020
Sb. č. 54
* zákaz dodání registrovaných léčivých přípravků v příloze pro trh na území ČR do členských zemí EU a vývoz jinam
Sb. č. 56
* nařizuje zákaz vstupu na území ČR pro všechny cizince s výjimkami od 14.4.2020
* ukládá členům zastupitelstev územních samosprávních celků,aby dodržovali při jednání odstupy, použili ochranné prostředky, aby zabezpečili možnost veřejnosti uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva
* nařizuje přednostní zásobování Ministerstva zdravotnictví uvedeným právnickým osobám
* ukončení mimořádného opatření ze dne 30.3.2020 ve vztahu ke kontaktním místům veřejné správy (Czech Poínt) - ověřování, výpisy atd i mimo vyčleněné úřední hodiny
Sb.č. 57
* mění se nařízení vlády č. 462/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.
* mění se nařízení vlády č. 83/2022 Sb., o povolání  vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR
Sb.č. 58
* prodlužuje se nouzový stav do 30. dubna 2020
* zrušuje krizové opatření - zákaz čerpání dovolné vybraných povolání po dobu nouzového stavu
* ukládá k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu pracovní povinnost žákům a studentům....
Sb.č. 59
* zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
* zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020
* zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb.
Sb.č. 62
* nařizuje o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
* zrušuje bod I. dost 4 až 6 usnesení vlády ze dne 1.4.2020 č. 369
* nařizuje zajištění nezbytné péče o děti ve věku 3 až 10 let jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci Úradu práce ČR a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
Sb.č. 65
* zákon o některých opatření v oblasti spácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
Sb. č. 66
* zrušuje s účinností od 20. dubna 2020 usnesení vlády ze dne 12. března, kterým zakázala žákům, studentům a některým dalším osobám účast na vyjmenovaných druzích vzdělávání
* nařizuje, že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci v orgánech Finanční správy nebo ve Finančním analytickém úřadu
Sb. č. 69
* opatření ke zmírnění dopadů na odvětví cestovního ruchu
* změna zákona o spotřebitelském úvěru
* prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu
* zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020
* změna podmínek a podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
* změna zákona o realitním zprostředkování 
* zákon o některých opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů...
* změna zákona o České národní bance
Sb.č. 70 - krizová opatření
* nařizuje/zakazuje/stanoví opatření od 27.4.2020 v souvislosti s překračováním hranic
* s účinností od 24.4.2020 nařizuje/omezuje - shromažďování na veřejných místech, venkovních sportovištích, parcích a v přírodě za splnění určitých podmínek
* s účinností od 27.4.2020 zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s uvedenými výjimkami, stanovuje pravidla případného provozu
s účinností od 24.4.2020 do 27.4.2020 zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s uvedenými výjimkami, stanovuje pravidla případného provozu
* s účinností od 27.4.2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách...
* s účinností od 24.4.2020 do 27.4.2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách...
Sb.č. 72
* stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
* stanoví, že v stup specialistů z Korejské republiky je v zájmu České republiky (výroba nového ekologického modelu automobilu)
* upravuje činnost sociálních služeb
Sb.č. 73
* mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdaví ...
* mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
Sb.č, 74
* mění zákon č. 23/2017, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
* mění zákon č. 355/2019 Sb., o státní rozpočtu České republiky na rok 2020
* opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužící k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého SFRB a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
* opatření ke zmísnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících podnikání 
Sb.č. 75
* vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
Sb.č. 76
* nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu 
* zrušuje s účinností od 28. dubna 2020 usnesení vlády z 31.3.2020, kterým zakazuje obcím vymezení oblastí, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
Sb.č. 80
* sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
* usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 do 17. května 2020, veškerá opatření přijatá ke dni přijetí tohoto usnesení vlády zůstávají nadále v platnosti
* usnesení vlády zakazuje/ukládá/nařizuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školských zařízení
* vláda stnaoví výjimku z počtu osob pro účast na bohoslužbě dne 5.5.2020, a to na max. 60 osob
* upravuje vstup cizinců a další podmínky pobytu na území ČR od 1. května 2020 po dobu trvání nozového stavu
Sb.č. 81
* nařízení vlády upravující pobyt na veřejnosti, hromadné akce, sportování, svatby, bohoslužby od 11.5.2020 od 00:00
* podmínky pro poskytování dalších uvolněných činností a služeb od 11.5.2020 od 00:00
Sb.č. 82
* zrušeuje usnesení vlády ze dne 12.3.2020 č. 200 a zakazuje všem dopravcům využívat v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě jiné letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava Havla 
* upravuje s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 po dobu trvání nouzového stavu podmínky vstupu  na území Čr a následná opatření při návratu do ČR
* zrušuje nařízení pracovní povinnosti studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol ve vybraných oborech vzdělání
Sb. č. 83
* o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky...
* změna zákona č. 353/2003, o spotřebních daních v souvislosti s výskytem koronaviru
* změna zákona č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
* změna zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Sb., č. 84
* o přijímacím řízení, maturitní zkušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020
* o zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru
Sb. č. 85
* změna zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními 
Sb. č. 86
* úprava nařízení týkajícího se činnosti zařízení sociálních služeb
Sb. č. 87
* nařízení upravující lékařské prohlídky v pracovněprávním vztahu
Sb. č. 90
* zákon o pravomoci policie postihovat porušení krizových a mimořádných opatření
 
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-doba-pro-seniory.pdf 196.5 Kb
mimoradne-opatreni-mz.pdf 1246.5 Kb
oop963059279.pdf 1426.6 Kb
priloha-oop449250063.pdf 217.3 Kb
rozhodnuti-vlady-ze-dne-23.3.2020.pdf 128.8 Kb
sb.-c.-30.pdf 94.1 Kb
sb.-c.-32.pdf 114 Kb
sb.-c.-33.pdf 94.1 Kb
sb.-c.-34.pdf 95.3 Kb
sb.-c.-35.pdf 140.3 Kb
sb.-c.-37.pdf 361.1 Kb
sb.-c.-41.pdf 99.5 Kb
sb.-c.-45.pdf 113.3 Kb
sb.-c.-46.pdf 97 Kb
sb.-c.-47.pdf 98.7 Kb
sb.-c.-48.pdf 130.9 Kb
sb.-c.-51.pdf 112.5 Kb
sb.-c.-52.pdf 92.7 Kb
sb.-c.-53.pdf 96.1 Kb
sb.-c.-54.pdf 1214.4 Kb
sb.-c.-56.pdf 104.9 Kb
sb.-c.-57.pdf 96.9 Kb
sb.-c.-58.pdf 118.6 Kb
sb.-c.-59.pdf 117 Kb
sb.-c.-62.pdf 98 Kb
sb.-c.-65.pdf 100.3 Kb
sb.-c.-66.pdf 94.4 Kb
sb.-c.-69.pdf 186.3 Kb
sb.-c.-70.pdf 148.8 Kb
sb.-c.-72.pdf 98 Kb
sb.-c.-73.pdf 180.5 Kb
sb.-c.-74.pdf 108.3 Kb
sb.-c.-75.pdf 95 Kb
sb.-c.-76.pdf 95.6 Kb
sb.-c.-80.pdf 120.7 Kb
sb.-c.-81.pdf 119.4 Kb
sb.-c.-82.pdf 116 Kb
sb.-c.-83.pdf 107 Kb
sb.-c.-84.pdf 240.7 Kb
sb.-c.-85.pdf 92.3 Kb
sb.-c.-86.pdf 93.3 Kb
sb.-c.-87.pdf 93.1 Kb
sb.-c.-90.pdf 395.7 Kb
ukonceni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-30.-3.-2020-ke-kontaktnim-mistum-verejne-spravy-czech-point.pdf 205.3 Kb