Obecně závazné vyhlášky

OZV č. 6/2015

Obecně závazná vyhláška obce Meziříčí č. 6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC MEZIŘÍČÍ
Obecně závazná vyhláška Obce Meziříčí č. 6/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
Zastupitelstvo obce Meziříčí se na svém zasedání dne 29. 12. 2015 usnesením č. 65 /2015 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Základní ustanovení
 1. Obec Meziříčí touto vyhláškou zavádí místní poplatek za poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.[1]
 
Čl. 2
Poplatník
(1)     Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí [2]:
 
 1. fyzická osoba
     1. která má v obci trvalý pobyt,
 
                                        2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
    povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
 
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá
    na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
    dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
 
 1. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 
(2)     Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, případně jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.[3]
 
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, případně jména, a příjemní, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování a datum vniku poplatkové povinnosti.
 3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty číslovány.
 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.
 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[4]
 6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]
Čl. 4
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:
  1. z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 2. Skutečné náklady za rok 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 87.756,90 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 87.756,90 děleno 203 (176 počet osob s pobytem na území obce + 27 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 432,3 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.
 
 1. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[6]
Čl. 5
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
 1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:
  1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  3. jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
  4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 
(2)       Od poplatku se osvobozují:
 1. třetí a další dítě v rodině se třemi a více dětmi ve věku do 18 let žijícími s rodiči ve společné domácnosti. Pořadí dítěte v rodině se určuje od nejstaršího k nejmladšímu,
 2. poplatníci, kteří dosáhli 80 let a více, a to od počátku roku, ve kterém poplatník dovrší uvedený věk,
 3. poplatníci uvedení v čl. 2 odst. 1 a) této vyhlášky a současně mají v katastrálním území obce Meziříčí ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci či vlastní byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Tito vlastníci jsou osvobozeni pouze jako poplatníci podle č, 2 odst. 1b),
 4. poplatníci, kteří jsou evidováni trvalým pobytem na ohlašovně obecního úřadu – Meziříčí čp. 70,
 5. poplatníci, kteří jsou ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, nebo ve výkonu vazby,
 6. poplatníci, kteří se v příslušném kalendářním roce prokazatelně zdržují nepřetržitě déle než 6 měsíců v zahraničí,
 7. poplatníci, jejichž stavba je pro svoz odpadu nedostupná – samota Bradačky, čp. 25, 26
 
(3)       Úleva z poplatku ve výši 250,- Kč se přiznává:
 1. poplatníkům, kteří jsou držiteli průkazek ZTP,
 2. poplatníkům uvedeným v čl. 2 odst. 1 a) této vyhlášky, kteří jsou z důvodu studia či pracovního zařazení mimo místo svého trvalého bydliště více než 185 dnů v roce.
 
(4)       Vznik nároku na osvobození podle odst. 1, odst. 2 písmene e) a f) nebo úlevu podle odst. 3 je poplatník povinen oznámit ve lhůtě 15 dnů ode  dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození či úlevu.
 
 
Čl. 7
Navýšení poplatku
 
 (1)     Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[7]
 
(2)       Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[8]
 
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1)       Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.[9]
 
(2)       V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.[10]
 
(3)       Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.[11]
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1)       Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 
(2)       Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle     dosavadních právních předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2016.
 
 
                      
            ...........................................                                               ..........................................
                  Jaroslav Fara                                                                         Karel Černý
                     místostarosta                                                                           starosta
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 29. 12. 2015
Sejmuto z úřední desky dne:      14. 1. 2016
 

[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
[3] § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
[4] § 14a odst. 2 zákona o místních
[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[6] § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
[7] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[8] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
[9] § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[10] § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[11] § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-6-mistni-poplatek-komunalni-odpad.pdf 205.6 Kb