Obecně závazné vyhlášky

OZV č. 6/2010

Obecně závazná vyhláška Obce Meziříčí č. 6/2010 o místním poplatku ze psů

Obec Meziříčí


Obecně závazná vyhláška Obce Meziříčí č. 6/2010 o místním poplatku ze psů


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zastupitelstvo Obce Meziříčí se na svém zasedání dne 10. 12. 2010 usneslo vydat podle ustanovení § 14 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odstavce 2, písmene h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

§ 1
Základní ustanovení


1. Touto vyhláškou obec Meziříčí (dále jen „obec“) zavádí podle zákona1) místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) a upravuje podrobnosti jeho vybírání.
2. Řízení o tomto poplatku vykonává OÚ Meziříčí, (dále jen „správce poplatku“). Na toto řízení se vztahuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), není-li zvláštním zákonem2) stanoveno jinak.


§ 2

Poplatek je stanoven ve stejné výši na celém katastrálním území obce Meziříčí.


§ 3
Předmět poplatku

 

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

 

§ 4
Poplatník

1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.
2. Poplatek ze psů platí držitel psa obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla


§ 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1. Poplatková povinnost vzniká dnem, kterým se poplatník stane držitelem psa staršího 3 měsíců, tj. dnem následujícím po dovršení stáří 3 měsíců psa, jehož je poplatník držitelem nebo dnem započetí držení psa staršího 3 měsíců. V případě držení psa po dobu kratší než 1 rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
2. Poplatková povinnost zaniká dnem, kterým poplatník přestane být držitelem psa staršího 3 měsíců. Poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém poplatník byl držitelem psa staršího 3 měsíců.
3. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec č. 1.


§ 6
Lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti

1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího 3 měsíců. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
2. V ohlášení poplatník uvede3):
   a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu
   b) obecný identifikátor4), byl-li přidělen
   c) místo trvalého pobytu nebo sídlo
   d) místo podnikání
   e) případně další adresu pro doručování
   f) osoby, které jsou oprávněny za právnickou osobu jednat v poplatkových věcech
  g) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností uvedenou v předmětu této vyhlášky
   h) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti
3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
4. Povinnost splnění ohlašovací povinnosti ve lhůtě podle odst. 3 má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku v uvedené lhůtě prokázat příslušným dokladem.
5. Správce poplatku vydá držiteli psa známku pro psa s evidenčním číslem bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa. Ztrátu nebo odcizení známky držitel psa oznámí do 15 dnů správci poplatku, který vydá známku novou.


§ 7
Sazba poplatku


Poplatek ze psa činí za kalendářní rok:
     a) za prvního psa 200,- Kč
     b) za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč


§ 8
Osvobození od poplatku

Poplatek neplatí držitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu7) a osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
b) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
c) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis8),
d) osoba, která je členem Českého kynologického svazu a jejíž pes má průkaz původu
 

§ 9
Splatnost poplatku

1. Poplatek ze psů je splatný nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku v jedné splátce.
2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku až po termínu splatnosti výše uvedeném, je poplatek v poměrné výši splatný nejpozději do 30 dnů po jejím vzniku.


§ 10
Společná a závěrečná ustanovení

1. Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem9).
2. Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku10).
3. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, postupuje správce poplatku dle daňového řádu11).
4. Poplatníkovi, který závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena touto vyhláškou nebo správcem poplatku, může správce poplatku uložit pořádkovou pokutu12).

 
§ 11
Přechodná ustanovení

Žádosti o snížení nebo prominutí poplatku, které byly podány podle obecně závazné vyhlášky č. 1/1995 o místním poplatku ze psů a které nebyly vyřízeny do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se posoudí podle obecně závazné vyhlášky č. 1/1995 o místním poplatku ze psů.


§ 12
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/1995 Obce Meziříčí o místních poplatcích.


§ 13
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2011.

 

 

                                   Karel Černý                                                                                                                             Urbanová Marcela
                                 starosta obce                                                                                                                                místostarosta
 


____________________________________________________________________________________________________________

1)   § 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
2)   zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
3)   § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
4)   § 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
5)   § 2 písm. a) odst. 1. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
6)   § 2 písm. a) odst. 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
7)   § 86 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
8)   např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
9)   § 11 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
10) § 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
11) § 134 a následující zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
12) § 247 a následující zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
_____________________________________________________________________________________________

                                 Vyvěšeno dne :                                                                                                                    Sejmuto dne :