Obecně závazné vyhlášky

OZV č.2/2019

Obecně závazná vyhláška obce Meziříčí č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

OBEC Meziříčí

Zastupitelstvo obce Meziříčí

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Meziříčí se na svém zasedání dne 2. listopadu 2019 usnesením č. 63/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Meziříčí touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je obecní úřad.[1]

Čl. 2

Poplatník

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:
  1. fyzická osoba přihlášená v obci,
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.[3]

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
 2. Poplatník je povinen do 31. října daného roku ohlásit správci poplatku existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, nebo do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost vznikla po tomto datu.
 3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování.
 4. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
 5. Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 6. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[4]
 7. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]
 8. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 a 4 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce.

Čl. 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 650 Kč a je tvořena:
  1. z částky .........  150,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky .........  500,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 1. Skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 110.783,47 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 110.783,47 Kč děleno 200  (173 počet přihlášených osob na území obce + 27 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 553,92.Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 500 Kč.

 1. V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[6]

Čl. 5

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.  
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je[7]
  1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 1. Od poplatku se osvobozují:
 1. třetí a další dítě v rodině se třemi a více dětmi ve věku do 18 let (včetně) žijícími alespoň s jedním rodičem ve společné domácnosti. Pořadí dítěte v rodině se určuje od nejstaršího k nejmladšímu,
 2. poplatníci, kteří dosáhli 80 let a více, a to od počátku roku, ve kterém poplatník dovrší uvedený věk,
 3. poplatníci uvedení v článku 2 odst. 1 a) této vyhlášky a současně mají v katastrálním území obce Meziříčí ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci či vlastní byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Tito vlastníci jsou osvobozeni pouze jako poplatníci dle článku 2 odst. 1 b),
 4. poplatníci, kteří jsou evidováni trvalým pobytem na ohlašovně obecního úřadu  - Meziříčí č.p. 70,
 5. poplatníci, kteří jsou ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, nebo ve výkonu vazby,
 6. poplatníci, kteří se v příslušném kalendářním roce prokazatelně zdržují nepřetržitě déle než 6 měsíců v zahraničí,
 7. poplatníci, jejichž stavba je pro svoz odpadu nedostupná  - samota Bradačky – č.p. 25 a č.p. 26.

 

 1. Úleva se poskytuje:
 1. poplatníkům, kteří jsou držiteli průkazek ZTP…              ve výši 250 Kč,
 2. poplatníkům uvedeným v článku 2 odst. 1 a) této vyhlášky, kteří jsou z důvodu studia či pracovního zařazení mimo místo svého bydliště více než 185 dnů v roce ……………………………………….……                        ve výši 250 Kč.
 1. Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1, 2 e), 2 f) a 3 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 31. října daného roku nebo do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
 1. Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 2 a), b), c), d), g) správce čerpá z přístupných rejstříků a své evidence.
 2. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.[8]

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[9]
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[10]

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku[11]

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
  a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
  a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška Obce Meziříčí č. 6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 29. prosince 2015.
 2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

 

 

 

 

            ...................................                                                    ..........................................

                  Jaroslav Fara                                                                          Karel Černý

                  místostarosta                                                                             starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:   6.11.2019

 

Sejmuto z úřední desky dne:      30.11.2019

 

[1] § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[6] § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

[7] §10b odst. 3 zákona o místních poplatcích

[8] § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

[9] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[11] § 12 zákona o místních poplatcích

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-2-2019-ko137945358.pdf 234.1 Kb