Členství

MAS Krajina srdce

Místní akční skupina (MAS) Krajina srdce je občanské sdružení, které sdružuje laickou i odbornou veřejnost a podporuje rozvoj venkovského území, které zahrnuje 46 obcí z Jihočeského i Středočeského kraje (viz. mapa území). MAS Krajina srdce působí na území o rozloze 623,75 km2 a na daném území žije k 1.1.2012 dle ČSÚ 20 843 obyvatel a průměrná hustota osídlení je 33,42 obyvatel/ km2 (celorepublikový průměr činí 130 obyv/km2).
MAS Krajina srdce zahájila svou činnost v záři 2003 v reakci na připravovaný dotační program Evropské Unie s názvem LEADER+.
Místní akční skupina funguje na principech metody LEADER. LEADER je z francouzského Liaison entre les actions economic rural (Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova neboli Propojení aktivit pro rozvoj ekonomiky venkova). To samo vyjadřuje jeho původní obsah a zaměření. Po zkušenostech od roku 1991 je považován za nejefektivnější nástroj podpory venkova. Dnes se realizuje na většině území evropského venkova a rozbíhá se i v přistupujících zemí, tak jako tomu bylo u nás. Proč tomu tak je?
LEADER je založen na místním partnerství, na jednotné místní rozvojové strategii, má výrazně decentralizované řízení i financování (sami zástupci místních organizací si určují, na které aktivity se zaměří). Program je v podstatě otevřená metoda k rozvoji regionu. Za metodou samozřejmě nutně směřují prostředky na rozvoj, i když ty již s různými prioritami v různých obdobích.
Metoda LEADER se opírá o přístup "zdola nahoru". To znamená, že nejvyšší hodnotu má to, co lidé žijící ve vymezeném území společně určí jako prioritu a také jednotlivě realizují. Principem je tedy propojení lidských a jiných kapacit daného území, vytvoření společné strategie a společné rozhodování. Podstatné je partnerství a spolupráce v regionu, kterého se účastní jak samosprávy, tak podnikatelé a neziskové organizace.
Obec Meziříčí je členem od roku 2012.
 
Více informací zde MAS Krajina srdce
 
 

Svaz měst a obcí České republiky

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje téměř dva tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy víc než osmi milionů obyvatel ČR.
Od června roku 2014 je členem také obec Meziříčí.
 
Více informací zde Svaz měst a obcí České republiky
 
 

Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko je dobrovolný svazek obcí v okresu Tábor. Vznikl 16.července 2004 a sdružoval tehdy 14. Obec Meziříčí se stala členem v roce 2011. Jeho cílem je předkládat organizaci kraje a dalším dotčeným institucím iniciativní návrhy zohledňující požadavky obcí, hájit a prosazovat společné zájmy a práva obcí Táborska v rámci členství ČR v EU, zajišťovat přípravu a realizaci rozvoje mikroregionu Táborska v souladu s regionální politikou ČR a za tímto účelem zejména připravovat projekty rozvoje územního obvodu členských obcí a zajišťovat realizaci těchto projektů, koordinovat politiku rozvoje mikroregionu a napomáhat její tvorbě, zajišťovat spolupráci s regionálními a národními organizacemi a institucemi, spolupracovat se zahraničními organizacemi obdobného zaměření a spoluvytvářet podmínky pro zahraniční aktivity členů Svazku,...
 
Více informací zde Svazek obcí mikroretionu Táborsko